Category: DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 59/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về quản...

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn 119/2015/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

BỘ TÀI CHÍNH ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   __________________________________ Số: 329/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016    ...