Mẫu hồ sơ thanh toán trường trung cấp giao thông vận tải

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận.

Cùng hồ sơ xây dựng tham khảo mẫu mẫu hồ sơ thanh toán trường trung cấp giao thông vận tải sau đây để hiểu rõ vấn đề trên :

[embeddoc url=”http://hosoxaydung.com/wp-content/uploads/2016/11/ho-so-thanh-toan-truong-cao-dang-chinh-tri.pdf” height=”1000px”]

 

You may also like...

No Responses

  1. Trần Quang Thành viết:

    Xin file mẫu thanh toán

  2. Hữu Thành viết:

    Xin file Mẫu hồ sơ thanh toán trường trung cấp giao thông vận tải

  3. Xin file Mẫu hồ sơ thanh toán trường trung cấp giao thông vận tải

  4. Nguyễn Nhật Duy viết:

    Xin file Mẫu hồ sơ thanh toán trường trung cấp giao thông vận tải; mail: nhatduy57@gmail.com

Trả lời