Thời gian và mức tiền bảo hành của công trình xây dựng, công trình sửa chữa theo Nghị Định 46/2015/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 thay thế Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình.

Thời gian và mức tiền bảo hành của công trình xây dựng

Thời gian và mức tiền bảo hành của công trình xây dựng

Trong đó quy định rõ nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện và nhà thầu thi công sửa chữa công trình (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất) có trách nhiệm bảo hành công trình sửa chữa tương ứng với thời gian, mức phí hợp lý. Cụ thể:
– Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo cấp đặc biệt và cấp I, thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng từ khi nghiệm thu và tối thiểu là 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại. Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở (không ít hơn 60 tháng với nhà chung cư từ 09 tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước; không ít hơn 36 tháng đối với chung cư từ 04 – 08 tầng và tối thiểu 24 tháng với nhà ở còn lại).

– Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên.

– Ngoài ra Nghị định còn quy định khống chế mức tiền bảo hành Tại khoản 7 Điều 35, cụ thể: 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại; và đối với các công trình sử dụng vốn khác, có thể tham khảo các mức bảo hành tối thiểu nêu trên để áp dụng.

You may also like...