Author: Hồ sơ xây dựng .com

Mẫu Đề nghị thanh toán 0

Mẫu Đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 200 và 133, dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã...

Mẫu Hồ sơ Quyết toán 0

Mẫu Hồ sơ Quyết toán

Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải...

Mẫu Biên bản Quyết toán giá trị công việc hoàn thành 0

Mẫu Biên bản Quyết toán giá trị công việc hoàn thành

1. Biên bản quyết toán giá trị công việc hoàn thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN (Hợp đồng số...