Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm đất


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /TDĐ                                                                                                              F13-TED

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ

KIỂM NGHIỆM ĐẤT

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Số

 

Ký hiệu mẫu

 

Ngày lấy mẫu

 

Vị trí lấy mẫu

Dung trọng thô của mẫu

( g/cm3)

Dung trọng thô tối đa

Max ( g/cm3)

Độ chặt k

 

   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         

                                                                                                                                                        Người theo dõi

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-250 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải