Bảng theo dõi – kiểm tra vật tư nhập vào công trình

0
316
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG THEO DÕI – kiỂM TRA VẬT TƯ NHẬP VÀO CÔNG TRÌNH

Công trình :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Địa điểm   :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Giám sát  công trình  :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

STT TÊN VẬT TƯ XUẤT XỨ TUẦN 1 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 2 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 3 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

TUẦN 4 THÁNG….

Từ ngày …  đến ….

GHI CHÚ
ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT  
TẦN XUẤT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 

Ý kiến khác nếu có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            Giám sát công trường

                                                                                                                    Theo dõi – kiểm tra theo bảng chủng loại vật tư:

  1. Tần xuất: Khi nào nhập vật tư vào công trường / tuần.
  2. Nếu phù hợp đánh dấu x vào ô đạt, nếu không đạt ghi nội dung ở cột không đạt và có biện pháp khắc phục.                              

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-250 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải