Báo giá bể nước 150 m3

Báo giá bể nước 150 m3

 No  Name  Unit  Q’ty  Total Amount(VND)
 Unit price  Amount
Underground tank 10mx6mx2.5m
1 Excavation m3               173             75,000          12,937,500
2 Backfill m3               115             50,000            5,750,000
3 Disposal m3                 58             50,000            2,875,000
4 Bamboo L=2m 20psc/m2 m            2,730             11,900          32,487,000
5 Lean concrete G100# 100thk m3                   7           900,000            5,940,000
6 Concrete G250# stone 1×2 m3                 54        1,023,500          54,872,906
7 Rebar  kg            7,760             18,720        145,267,200
8 Formwork m2               340           243,000          82,620,000
9 Sika waterproofing m2               170           102,000          17,340,000
10 Submaterial lot                   1        4,320,000            4,320,000
Total        364,409,606

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *