Biên bản nghiệm thu thanh toán Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 UBND XÃ NẬM KÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH TOÁN

Công tác: Khảo sát – Lập báo cáo KTKT

 

Công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1

xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

 

Căn cứ hợp đồng kinh tế số:      /HĐ-XD ngày     /     /2006 giữa UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng tỉnh Lai Châu về việc tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT

Căn cứ quyết định số:   /QĐ-UB ngày     /      /2006 của UBND huyện Mường Nhé về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình.

Căn cứ quyết định số:     /QĐ- UB ngày       /      /2006 của UBND huyện Mường Nhé về việc phê duyệt thiết kế – TDT công trình.

Căn cứ biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát ngày    /    /2006; Nghiệm thu thiết kế xây dựng ngày     /     /2006; Nghiệm thu bàn giao hồ sơ lập báo cáo KTKT ngày       /       /2006 giữa UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng tỉnh Lai Châu.

UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé căn cứ vào giá trị khảo sát, lập báo cáo KTKT-Lập TDT công trình và tổng dự toán được phê duyệt để tiến hành nghiệm thu thanh toán cho đơn vị như sau:

Hôm nay, tại UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé chúng tôi gồm có:

  1. Đại diện bên A: UBND xã nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

1.Ông: …………………………….   Chức vụ: ……………………

2.Ông (bà): ……………………………….    Chức vụ: ………………………..

Tài khoản: ……………………  ……….    Mở tại : ………………………….

  1. Đại diện bên B: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng
  2. Ông: Trần Văn Chiến – Chức vụ: Giám đốc
  3. Bà: Mai Thị Nguyệt – Chức vụ: Kế toán

Tài khoản: 36210000004903  mở tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Lai Châu.

Sau khi xem xét khối lượng thực hiện và đối chiếu các văn bản có liên quan đến công trình đi đến thống nhất nghiệm thu thanh toán chi phí: khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên như sau:

a.Khối lượng thực hiện:

– Khảo sát địa hình

– Lập báo cáo KTKT- TDT công trình

b.Số lượng  và chất lượng:

Đã bàn giao đầy đủ cho bên A, chất lượng hồ sơ đảm bảo theo hợp đồng đã ký, đã được phê duyệt tại Quyết định số: …../QĐ – UBND ngày ……/…../2006 của UBND huyện Mường Nhé và Quyết định số: ……/QĐ-UBND ngày…./…../2006 của UBND huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên.

  1. Giá trị nghiệm thu thanh toán:

– Chi phí kháo sát địa hình                    4.418.352  đồng

– Chi phí lập báo cáo KTKT:                 3.000.000  đồng

 

Cộng                                           7.418.352  đồng

Bằng chữ: Bẩy triệu, bốn trăm mười tám ngàn ba trăm năm mươi hai  đồng chẵn./.

UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé căn cứ vào giá trị nghiệm thu thanh toán cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng tỉnh Lai Châu số tiền trên vào tài khoản 36210000004903 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu.

Biên bản này được các bên thông qua thống nhất cùng ký tên và lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau bên A giữ 02 bản bên B giữ 06 bản để thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI BIỆN BÊN B

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG ĐẸP
Trụ sở chính: Số 17 Tố Hữu – C37 Bộ Công An – Tố Hữu – Nam Từ Liêm

Hotline : 0904.87.33.88 - 0912.07.64.66
Website: www.VNCDesign.com.vn - www.Nhaxuongdep.net
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải