Mẫu kế hoạch đấu thầu

Mẫu kế hoạch đấu thầu (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Trong Mẫu này những chữ in...