Tổng mức đầu tư khác với Dự toán xây dựng công trình như thế nào?

1. Khác về thời điểm xác định: Tổng mức đầu tư xây dựng (TMĐT) xác định ở Giai đoạn chuẩn bị dự án, còn Dự toán xây dựng công trình xác định ở Giai...