Thẩm tra dự án đầu tư, Thiết kế, Dự toán và tổng dự toán

Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình (theo điều 10, Điều 11 – Nghị định 12/2009/NĐ- CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ) bao gồm: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng...