Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của BQLDA

1. Nhiệm vụ – Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, hiệu quả vốn đầu...