Mẫu dự toán trường học

 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ

TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN GHI CHÚ
1 Chi phí xây dựng 75,568,517,948 GXD
Hạ tầng kỹ thuật 7,080,367,448
Các công trình kiến trúc 68,488,150,500
2 Chi phí thiết bị 10,037,597,606 GTB
3 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 2,814,949,631 GGPMB
4 Chi phí quản lý dự án 1,850,547,400 GQLDA
5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5,087,525,311 GTV
6 Chi phí khác 1,494,136,585 GK
7 Chi phí dự phòng 9,707,327,448 GDP
8 Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng 3,314,412,790 GDP
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8) 109,848,000,000 Gxdct
BẢNG 6.2. TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Đơn vị : VNĐ
TT TÊN HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ KHỐI
LƯỢNG
ĐƠN GIÁ CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ LÁN TRẠI TẠM TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG
I Hệ thống cấp nước chính       70,688,000         7,068,800       77,756,800             777,568       78,534,368
1 ống cấp nước Ф 80 m 20.0 50,000         1,000,000             100,000         1,100,000               11,000         1,111,000
2 ống cấp nước Ф 60 m 60.0 40,000         2,400,000             240,000         2,640,000               26,400         2,666,400
3 ống cấp nước Ф 42 m 50.0 25,000         1,250,000             125,000         1,375,000               13,750         1,388,750
4 ống cấp nước Ф 34 m 150.0 18,000         2,700,000             270,000         2,970,000               29,700         2,999,700
5 Tê PVC 80x 80 cái 6.0 45,000             270,000               27,000             297,000                 2,970             299,970
6 Tê PVC 60x 60 cái 10.0 30,000             300,000               30,000             330,000                 3,300             333,300
7 Tê PVC 60x 42 cái 4.0 45,000             180,000               18,000             198,000                 1,980             199,980
8 Tê PVC 60x 34 cái 4.0 2,000                 8,000                    800                 8,800                       88                 8,888
9 Tê PVC 42x 42 cái 6.0 10,000               60,000                 6,000               66,000                    660               66,660
10 Tê PVC 42x 34 cái 2.0 8,000               16,000                 1,600               17,600                    176               17,776
11 Cút PVC 90O Ф 80 cái 8.0 35,000             280,000               28,000             308,000                 3,080             311,080
12 Cút PVC 90O Ф 60 cái 12.0 25,000             300,000               30,000             330,000                 3,300             333,300
13 Cút PVC 90O Ф 42 cái 10.0 12,000             120,000               12,000             132,000                 1,320             133,320
14 Cút PVC 90O Ф 34 cái 18.0 8,000             144,000               14,400             158,400                 1,584             159,984
15 Côn PVC Ф60×42 cái 2.0 30,000               60,000                 6,000               66,000                    660               66,660
16 Côn PVC Ф60×34 cái 4.0 25,000             100,000               10,000             110,000                 1,100             111,100
17 Côn PVC Ф42×34 cái 4.0 15,000               60,000                 6,000               66,000                    660               66,660
18 Van đồng Ф60 1 chiều cái 2.0 80,000             160,000               16,000             176,000                 1,760             177,760
19 Van đồng Ф60 2 chiều cái 2.0 75,000             150,000               15,000             165,000                 1,650             166,650
20 Van đáy đồng Ф80 cái 2.0 65,000             130,000               13,000             143,000                 1,430             144,430
21 Máy bơm nước cái 2.0 6,000,000       12,000,000         1,200,000       13,200,000             132,000       13,332,000
22 Bồn nước inox 2,5m3 cái 4.0 6,000,000       24,000,000         2,400,000       26,400,000             264,000       26,664,000
23 Đồng hồ nước cái 1.0 10,000,000       10,000,000         1,000,000       11,000,000             110,000       11,110,000
24 Các phụ kiện cái 1.0 15,000,000       15,000,000         1,500,000       16,500,000             165,000       16,665,000
II Hệ thống thoát nước chính     227,300,000       22,730,000     250,030,000         2,500,300     252,530,300
1 ống thoát nước Ф 300 m 350.0 350,000     122,500,000       12,250,000     134,750,000         1,347,500     136,097,500
2 ống thoát nước Ф 400 m 50.0 400,000       20,000,000         2,000,000       22,000,000             220,000       22,220,000
3 Mương thoát nước xây gạch m 250.0 300,000       75,000,000         7,500,000       82,500,000             825,000       83,325,000
4 Hố ga 800 x 800 cái 20.0 400,000         8,000,000             800,000         8,800,000               88,000         8,888,000
5 Hố ga 500 x 500 cái 6.0 300,000         1,800,000             180,000         1,980,000               19,800         1,999,800
III Hệ thống cấp điện     249,500,000       24,950,000     274,450,000         2,744,500     277,194,500
1 Đồng hồ điện 3 pha cái 1.0 7,000,000         7,000,000             700,000         7,700,000               77,000         7,777,000
2 Đèn cao áp cái 8.0 1,500,000       12,000,000         1,200,000       13,200,000             132,000       13,332,000
3 Tuyến dây trung thế 3 pha vào trạm m 25.0 500,000       12,500,000         1,250,000       13,750,000             137,500       13,887,500
4 Trụ đèn chiếu sáng sân vườn cái 15.0 3,000,000       45,000,000         4,500,000       49,500,000             495,000       49,995,000
5 Trụ điện BTCT cao 8m bộ 3.0 2,000,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
6 Cáp điện 11 chiếu sáng khuôn viên m 250.0 40,000       10,000,000         1,000,000       11,000,000             110,000       11,110,000
7 ống luồn dây điện chôn ngầm m 250.0 15,000         3,750,000             375,000         4,125,000               41,250         4,166,250
8 Cáp đồng đơn Cu/XLPE/PVC-95mm2 m 60.0 150,000         9,000,000             900,000         9,900,000               99,000         9,999,000
9 Cáp 4 lỗi Cu/XLPE/PVC 4×16 mm2 m 60.0 100,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
10 Cáp 4 lỗi Cu/XLPE/PVC 4×22 mm2 m 140.0 150,000       21,000,000         2,100,000       23,100,000             231,000       23,331,000
11 Cáp 4 lỗi Cu/XLPE/PVC 4×38 mm2 m 130.0 300,000       39,000,000         3,900,000       42,900,000             429,000       43,329,000
12 Cáp đồng trần 22mm2 m 400.0 80,000       32,000,000         3,200,000       35,200,000             352,000       35,552,000
13 Giếng nối đất PE hệ 1.0 4,000,000         4,000,000             400,000         4,400,000               44,000         4,444,000
14 Cáp đồng trần 22mm2 m 400.0 80,000       32,000,000         3,200,000       35,200,000             352,000       35,552,000
15 Trạm biến thế điện hệ 1.0 250,000             250,000               25,000             275,000                 2,750             277,750
16 Các phụ kiện m 1.0 10,000,000       10,000,000         1,000,000       11,000,000             110,000       11,110,000
IV Hệ thống pccc     445,385,000       44,538,500     489,923,500         4,899,235     494,822,735
1 ống STK Ф90,Ф 76, Ф 60 m 400.0 200,000       80,000,000         8,000,000       88,000,000             880,000       88,880,000
2 Van khoá cái 2.0 1,500,000         3,000,000             300,000         3,300,000               33,000         3,333,000
3 Van 1 chiều cái 2.0 1,650,000         3,300,000             330,000         3,630,000               36,300         3,666,300
4 Bộ linh kiện PVCC: hộp, vòi, lăng, van chữa cháy … bộ 15.0 4,000,000       60,000,000         6,000,000       66,000,000             660,000       66,660,000
5 Bộ linh kiện PVCC: hộp, vòi, lăng, van chữa cháy … bộ 15.0 4,000,000       60,000,000         6,000,000       66,000,000             660,000       66,660,000
6 Bình chữa cháy CO2 loại 3kg bình 15.0 800,000       12,000,000         1,200,000       13,200,000             132,000       13,332,000
7 Bình bột chữa cháy MFZ8 loại 8kg bình 15.0 500,000         7,500,000             750,000         8,250,000               82,500         8,332,500
8 Máy bơm chữa cháy chuyên dùng + tủ điện bộ 1.0 80,000,000       80,000,000         8,000,000       88,000,000             880,000       88,880,000
9 Máy bơm chữa cháy động cơ điện bộ 1.0 40,000,000       40,000,000         4,000,000       44,000,000             440,000       44,440,000
10 Họng tiếp nước từ xe chữa cháy bộ 1.0 6,000,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
11 Bộ dầu hút máy bơm bộ 2.0 3,000,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
12 ống chống rung Ф 76 bộ 4.0 1,500,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
13 Bộ đầu nối ngàm máy bơm bộ 2.0 1,500,000         3,000,000             300,000         3,300,000               33,000         3,333,000
14 Tê Ф 76 cái 10.0 100,000         1,000,000             100,000         1,100,000               11,000         1,111,000
15 Tê Ф 60 cái 8.0 75,000             600,000               60,000             660,000                 6,600             666,600
16 Co Ф 76 cái 15.0 75,000         1,125,000             112,500         1,237,500               12,375         1,249,875
17 Co Ф 60 cái 18.0 60,000         1,080,000             108,000         1,188,000               11,880         1,199,880
18 Măng sông Ф 76 cái 55.0 60,000         3,300,000             330,000         3,630,000               36,300         3,666,300
19 Măng sông Ф 60 cái 10.0 50,000             500,000               50,000             550,000                 5,500             555,500
20 Giảm 76/60 cái 14.0 70,000             980,000               98,000         1,078,000               10,780         1,088,780
21 Các thiết bị phụ trợ khác: lọc rác, bộ tiêu lệnh, tủ điều khiển tự động, công tắc, đèn chiếu sáng, dây điện…. bộ 1.0 30,000,000       30,000,000         3,000,000       33,000,000             330,000       33,330,000
22 Công lắp đặt hoàn thiện hệ thống chữa cháy tb 1.0 40,000,000       40,000,000         4,000,000       44,000,000             440,000       44,440,000
V Hệ thống chống sét     102,030,000       10,203,000     112,233,000         1,122,330     113,355,330
1 Kim thu lôi PSR EC-SAT 750 bán kính phủ Rmax=82m bộ 1.0 70,000,000       70,000,000         7,000,000       77,000,000             770,000       77,770,000
2 Nắp tole chống dột cái 1.0 50,000               50,000                 5,000               55,000                    550               55,550
3 Trụ đỡ, chân đế, dây neo… bộ 1.0 3,000,000         3,000,000             300,000         3,300,000               33,000         3,333,000
4 Cáp đồng 60mm2 cái 150.0 100,000       15,000,000         1,500,000       16,500,000             165,000       16,665,000
5 ống PVC Ф27 m 60.0 8,000             480,000               48,000             528,000                 5,280             533,280
6 Hệ giếng thoát sét bộ 1.0 6,000,000         6,000,000             600,000         6,600,000               66,000         6,666,000
7 Công lắp đặt bộ 1.0 5,000,000         5,000,000             500,000         5,500,000               55,000         5,555,000
8 Giấy kiểm định tb 1.0 2,500,000         2,500,000             250,000         2,750,000               27,500         2,777,500
VI Thảm cỏ, cây xanh     222,000,000       22,200,000     244,200,000         2,442,000     246,642,000
1 Thảm cỏ m2 450.0 120,000       54,000,000         5,400,000       59,400,000             594,000       59,994,000
2 Cây phượng cao 3m cây 30.0 3,000,000       90,000,000         9,000,000       99,000,000             990,000       99,990,000
3 Cây hoa trang trí các loại cây 150.0 120,000       18,000,000         1,800,000       19,800,000             198,000       19,998,000
4 Phân trồng cây m3 300.0 200,000       60,000,000         6,000,000       66,000,000             660,000       66,660,000
VII San lấp mặt bằng m3  3,107,565,000     310,756,500  3,418,321,500       34,183,215  3,452,504,715
1 Phát quang cây cỏ m2 4,185.0 20,000       83,700,000         8,370,000       92,070,000             920,700       92,990,700
2 Bóc bỏ lớp đất hữu cơ trên bề mặt dày 0,2 m m3 5,859.0 35,000     205,065,000       20,506,500     225,571,500         2,255,715     227,827,215
3 San lấp khuôn viên bằng cát m3 16,740.0 120,000  2,008,800,000     200,880,000  2,209,680,000       22,096,800  2,231,776,800
4 Kè cao 4 m xung quanh mặt bằng md 270.0 3,000,000     810,000,000       81,000,000     891,000,000         8,910,000     899,910,000
VIII Sân đường nội bộ  1,948,500,000     194,850,000  2,143,350,000       21,433,500  2,164,783,500
1 Sân + đường nộ bộ m2 1,299.0 1,500,000  1,948,500,000     194,850,000  2,143,350,000       21,433,500  2,164,783,500
TỔNG CỘNG    6,372,968,000       637,296,800    7,010,264,800         70,102,648    7,080,367,448
BẢNG 6.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Đơn vị : VNĐ
TT TÊN HẠNG MỤC
THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ KHỐI
LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
TRƯỚC THUẾ
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THÀNH TIỀN
SAU THUẾ
A Phòng học 444,690,400
I Phòng hoc lớp mầm (4 phòng) 141,336,800
1 Bộ bàn ghế lớp mầm cái 120 415,000 49,800,000 4,980,000 54,780,000
2 Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men, Kích thước 1,2 x 0,6 x 0375; Ghế sắt bọc nệm cái 4 1,050,000 4,200,000 420,000 4,620,000
3 Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2 m viền nhôm cái 4 512,000 2,048,000 204,800 2,252,800
4 Đồ chơi trong lớp bộ 4 3,000,000 12,000,000 1,200,000 13,200,000
5 Tranh tổng hợp môi trường xung quanh lớp mầm (gồm 10 đề tài) bộ 4 950,000 3,800,000 380,000 4,180,000
6 Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4 cái 8 300,000 2,400,000 240,000 2,640,000
7 Tủ kệ cặp, dép cái 4 2,500,000 10,000,000 1,000,000 11,000,000
8 Kệ để đồ chơi cái 4 700,000 2,800,000 280,000 3,080,000
9 Bình lọc nước bộ 4 6,800,000 27,200,000 2,720,000 29,920,000
10 Tủ đụng chiếu gối cái 4 3,560,000 14,240,000 1,424,000 15,664,000
II Phòng hoc lớp chồi (4 phòng) 146,836,800
1 Bộ bàn ghế lớp chồi cái 120 450,000 54,000,000 5,400,000 59,400,000
2 Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men, Kích thước 1,2 x 0,6 x 0375; Ghế sắt bọc nệm cái 4 1,050,000 4,200,000 420,000 4,620,000
3 Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2 m viền nhôm cái 4 512,000 2,048,000 204,800 2,252,800
4 Đồ chơi trong lớp bộ 4 3,000,000 12,000,000 1,200,000 13,200,000
5 Tranh tổng hợp môi trường xung quanh lớp mầm (gồm 16 đề tài) bộ 4 1,150,000 4,600,000 460,000 5,060,000
6 Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4 cái 8 300,000 2,400,000 240,000 2,640,000
7 Tủ kệ cặp, dép cái 4 2,500,000 10,000,000 1,000,000 11,000,000
8 Kệ để đồ chơi cái 4 700,000 2,800,000 280,000 3,080,000
9 Bình lọc nước bộ 4 6,800,000 27,200,000 2,720,000 29,920,000
10 Tủ đụng chiếu gối cái 4 3,560,000 14,240,000 1,424,000 15,664,000
III Phòng hoc lớp lá (4 phòng) 156,516,800
1 Bộ bàn ghế lớp lá cái 120 520,000 62,400,000 6,240,000 68,640,000
2 Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men, Kích thước 1,2 x 0,6 x 0375; Ghế sắt bọc nệm cái 4 1,050,000 4,200,000 420,000 4,620,000
3 Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2 m viền nhôm cái 4 512,000 2,048,000 204,800 2,252,800
4 Đồ chơi trong lớp bộ 4 3,000,000 12,000,000 1,200,000 13,200,000
5 Tranh tổng hợp môi trường xung quanh lớp mầm (gồm 25 đề tài) bộ 4 1,250,000 5,000,000 500,000 5,500,000
6 Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4 cái 8 300,000 2,400,000 240,000 2,640,000
7 Tủ kệ cặp, dép cái 4 2,500,000 10,000,000 1,000,000 11,000,000
8 Kệ để đồ chơi cái 4 700,000 2,800,000 280,000 3,080,000
9 Bình lọc nước bộ 4 6,800,000 27,200,000 2,720,000 29,920,000
10 Tủ đụng chiếu gối cái 4 3,560,000 14,240,000 1,424,000 15,664,000
B Văn phòng 140,709,800
I Phòng hiệu trưởng, hiệu phó 62,370,000
1 Máy vi tính
Intel Core2Duo E8400 (3Ghz/1333/6MB)
/Intel G43 Express Chipset / 2GB DDR2 800 SODIMM / 320GB SATA HDD/ Intelđ GMA X4500 with HDMI support / Built-in DVD-RW Slot-in  /1xeSata; 1HDMI; 1xIEEE 1394; 4xUSB2.0 Front + 4xUSB rear /Sound 7.1 High Definition & NIC onboard/ Wireless Multimedia Keyboard + Wireless Laser mousel / Monitor Option
cái 1 12,150,000 12,150,000 1,215,000 13,365,000
2 Bàn đề máy tính bộ 1 850,000 850,000 85,000 935,000
3 Bộ salon nhập khẩu bộ 1 29,500,000 29,500,000 2,950,000 32,450,000
4 Bàn văn phòng Okal men KT 1,45 x 0,75 x 0,7 bộ 2 1,950,000 3,900,000 390,000 4,290,000
5 Ghế xoay 2 1,250,000 2,500,000 250,000 2,750,000
6 Tủ đụng hồ sơ sắt bộ 2 2,050,000 4,100,000 410,000 4,510,000
7 Bàng mica trắng nhôm hộp KT 1,2 x 1,4 m bộ 2 1,150,000 2,300,000 230,000 2,530,000
8 Ghế bọc nệm chân sắt bộ 4 350,000 1,400,000 140,000 1,540,000
II Phòng Y tế 13,593,800
1 Bàn khám bệnh Okal men 1,2 x 0,6 x 0,75 bộ 1 1,290,000 1,290,000 129,000 1,419,000
2 Ghế bọc nệm chân sắt bộ 4 350,000 1,400,000 140,000 1,540,000
3 Cân sức khoẻ cái 2 1,650,000 3,300,000 330,000 3,630,000
4 Bảng Formica 1,2 x 1,8 viền nhôm cái 1 468,000 468,000 46,800 514,800
5 Gường cá nhân bộ 2 900,000 1,800,000 180,000 1,980,000
6 Tủ thuốc kích thước 1,2 x 0,4 x 1,8 kính lùa, ván okal bộ 2 2,050,000 4,100,000 410,000 4,510,000
III Phòng hành chính 39,347,000
1 Bàn làm việc văn phòng Okal men 1,2 x 0,6 x 0,75 bộ 3 1,290,000 3,870,000 387,000 4,257,000
2 Tủ đựng hồ sơ sắt kích thước 1,9 x 1,83 x 0, 5 bộ 2 1,950,000 3,900,000 390,000 4,290,000
3 Bảng mica trắng viền nhôm kích thước 1,2 x 1,4 m bộ 2 1,150,000 2,300,000 230,000 2,530,000
4 Ghế bọc nệm chân sắt bộ 3 350,000 1,050,000 105,000 1,155,000
5 Máy vi tính
Intel Core2Duo E8400 (3Ghz/1333/6MB)
/Intel G43 Express Chipset / 2GB DDR2 800 SODIMM / 320GB SATA HDD/ Intelđ GMA X4500 with HDMI support / Built-in DVD-RW Slot-in  /1xeSata; 1HDMI; 1xIEEE 1394; 4xUSB2.0 Front + 4xUSB rear /Sound 7.1 High Definition & NIC onboard/ Wireless Multimedia Keyboard + Wireless Laser mousel / Monitor Option
bộ 1 12,150,000 12,150,000 1,215,000 13,365,000
6 Máy in HP LaserJet P3005N Printer bộ 1 12,500,000 12,500,000 1,250,000 13,750,000
7 Bộ bàn máy vi tính bộ 1 750,000 750,000 75,000 825,000
IV Phòng họp 25,399,000
1 Bàn mặt Okal 1,2 x 2,4 x 0,75 bộ 4 2,050,000 8,200,000 820,000 9,020,000
2 Ghế bọc nệm chân sắt bộ 20 350,000 7,000,000 700,000 7,700,000
3 Bảng mica trắng viền nhôm kích thước 1,2 x 1,4 m bộ 2 985,000 1,970,000 197,000 2,167,000
4 Bàn làm việc văn phòng Okal men 1,2 x 0,6 x 0,75 bộ 3 1,290,000 3,870,000 387,000 4,257,000
5 Tủ đựng hồ sơ sắt bộ 1 2,050,000 2,050,000 205,000 2,255,000
C Phòng chức năng 84,439,300
I Phòng âm nhạc 84,439,300
1 Đàn nhỏ bằng gỗ (guitar) cái 4 150,000 600,000 60,000 660,000
2 Đàn nhỏ bằng gỗ (Mandoline) cái 4 150,000 600,000 60,000 660,000
3 Đàn nhỏ bằng gỗ (violon) cái 4 150,000 600,000 60,000 660,000
4 Đàn bằng gỗ (tranh) bộ 4 150,000 600,000 60,000 660,000
5 Đàn dân tộc bộ 1 1,500,000 1,500,000 150,000 1,650,000
6 Trống đánh lớn (nhựa màu) cái 2 180,000 360,000 36,000 396,000
7 Trống cơm (nhựa màu) cái 4 250,000 1,000,000 100,000 1,100,000
8 Lắc gỗ A & C (phát triển tính, xúc giác) cái 2 35,000 70,000 7,000 77,000
9 Lắc gỗ vòng xuyên (phát triển thính, xúc giác) cái 5 45,000 225,000 22,500 247,500
10 Đàn Organ YAMAHA cái 1 5,500,000 5,500,000 550,000 6,050,000
11 Đàn ghita cái 1 2,000,000 2,000,000 200,000 2,200,000
12 TV LCD 42″ cái 1 12,000,000 12,000,000 1,200,000 13,200,000
13 Đầu video Hifi cái 1 4,000,000 4,000,000 400,000 4,400,000
14 Tủ đặt TV + đầu vi deo cái 1 2,400,000 2,400,000 240,000 2,640,000
15 Ampli (600W) bộ 1 3,500,000 3,500,000 350,000 3,850,000
16 Mixer (6 chanel) cái 1 2,050,000 2,050,000 205,000 2,255,000
17 Loa (50cm) bộ 1 4,350,000 4,350,000 435,000 4,785,000
18 Micro Shure (nhập khầu USA) cái 1 1,890,000 1,890,000 189,000 2,079,000
19 Micro có dây cái 1 350,000 350,000 35,000 385,000
20 Bàn ghế trẻ bộ 60 480,000 28,800,000 2,880,000 31,680,000
21 Bảng Formica 1,2 x 1,8 viền nhôm cái 1 368,000 368,000 36,800 404,800
22 Kệ âm nhạc(1,5 x 0,8 x 0,25 ) gỗ màu cái 2 950,000 1,900,000 190,000 2,090,000
23 Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men, Kích thước 1,2 x 0,6 x 0,75; Ghế sắt bọc nệm bộ 2 1,050,000 2,100,000 210,000 2,310,000
D Phòng phục vụ 160,281,000
I Phòng giặt ủi 17,226,000
1 Máy giặt 6 kg cái 2 5,250,000 10,500,000 1,050,000 11,550,000
2 Bàn ủi đồ cái 2 350,000 700,000 70,000 770,000
3 Bàn ủi Philip cái 2 480,000 960,000 96,000 1,056,000
4 Tủ đồ sạch (1,2 x  0,4 x 1,8 kính lùa, ván Okal) cái 2 1,750,000 3,500,000 350,000 3,850,000
II Bếp nấu – soạn – chia: 143,055,000
1 Bếp gaz + hệ thống cấp gaz gồm : 4 bếp công nghiệp vỏ bằng inox 3,4 x 0,78 x 0, 55
– Hệ thống cấp gồm 6 bình loại 50 kg gaz ống
bộ 1 15,000,000 15,000,000 1,500,000 16,500,000
2 Bếp gaz + hệ thống cấp gaz gồm : 4 bếp công nghiệp vỏ bằng inox 3,4 x 0,78 x 0, 55
– Hệ thống cấp gồm 6 bình loại 50 kg gaz ống
cái 1 8,500,000 8,500,000 850,000 9,350,000
3 Bình inox chứa nước nước chín có nắp đậy cái 1 1,500,000 1,500,000 150,000 1,650,000
4 Máng hút khói inox kích thước 5 x 0,8 có 2 mô tơ hút khói bộ 1 8,000,000 8,000,000 800,000 8,800,000
5 Bồn rửa inox dày 1,5 ly gồm 2 bồn + 2 vòi + 2 bộ xả. Bồn mũ kích thước 0,6 x 0,6 x 0,3; bàn Kt 2,5 x 0,75 x 0,8 cái 1 2,950,000 2,950,000 295,000 3,245,000
6 Bàn xắt thái inox dày 2 ly có 2 tầng 2 0,8 x 0,8 cái 1 4,500,000 4,500,000 450,000 4,950,000
7 Bàn tiếp phẩm inox 1,2 ly có 3 tầng 2 x 1,2 x 0,8 cái 1 3,200,000 3,200,000 320,000 3,520,000
8 Bàn chia thực thẩm inox 1,2 ly, phía dưới có tủ cái 1 3,000,000 3,000,000 300,000 3,300,000
9 Xe đẩy đựng gia vị inox 2 tầng:0,5 x 0,4 x 1,0 cái 1 1,500,000 1,500,000 150,000 1,650,000
10 Nồi nấu inox các loại bộ 1 6,000,000 6,000,000 600,000 6,600,000
11 Kệ để xoong nồi inox thanh tròn 1,8 x 1 x 1,2 cái 1 3,000,000 3,000,000 300,000 3,300,000
12 Xe đẩy thức ăn inox 0,7 x 0,4 x  0,85 cái 2 1,050,000 2,100,000 210,000 2,310,000
13 May xay sinh tố cái 12 1,500,000 18,000,000 1,800,000 19,800,000
14 Máy đánh trứng cái 12 900,000 10,800,000 1,080,000 11,880,000
15 Máy xanh thịt Motor 1 HP có giá đỡ + vỏ inox cái 12 3,500,000 42,000,000 4,200,000 46,200,000
E Sân ngoài trời 186,362,000
1 Đu quay 4 chỗ ghế gấu (ĐK 1,6 m composite) cái 10 5,200,000 52,000,000 5,200,000 57,200,000
2 Ghế thăng bằng cái 10 650,000 6,500,000 650,000 7,150,000
3 Thang leo + cầu trượt 2 máng cái 5 3,500,000 17,500,000 1,750,000 19,250,000
4 Xích đu 3 cong giống khung sắt cái 4 6,250,000 25,000,000 2,500,000 27,500,000
5 Nhà bóng lục giác đường kính 2,8 m có cầu trượt, bóng cái 2 4,050,000 8,100,000 810,000 8,910,000
6 Thang leo chữ A xếp cái 4 890,000 3,560,000 356,000 3,916,000
7 Ván dốc cái 4 690,000 2,760,000 276,000 3,036,000
8 Ngựa gỗ cái 20 350,000 7,000,000 700,000 7,700,000
9 Xe điện cái 10 1,700,000 17,000,000 1,700,000 18,700,000
10 Nhà phao cái 2 15,000,000 30,000,000 3,000,000 33,000,000
F Vận thăng thức ăn + thang máy 165,000,000
1 Vận thăng nâng thức ăn cái 1 150,000,000 150,000,000 15,000,000 165,000,000
G Phương tiện vận chuyên 5,918,000,000
2 Xe Huynday Aero Space 47 chỗ cái 2 2,050,000,000 4,100,000,000 410,000,000 4,510,000,000
1 Xe Huynday County 24 chỗ cái 2 640,000,000 1,280,000,000 128,000,000 1,408,000,000
I Hệ thống thông tin liên lạc và giám sát hth 1 1,250,000,000 1,250,000,000 125,000,000 1,375,000,000
J Hệ thống điều hòa nhiệt độ hth 1 1,121,013,733 112,101,373 1,233,115,106
Lắp đặt máy điều hoà 2 cục LG 24.000 BTU loại treo tường (ống và dây điện theo thiết kế) máy 30 21,101,256 633,037,680 63,303,768 696,341,448
ống đồng đường đẩy 9.52 – D 0.71 100m 1.5 63,610,214 95,415,320 9,541,532 104,956,852
ống đồng đường đẩy 15.88 – D 0.71 100m 1.5 59,110,214 88,665,320 8,866,532 97,531,852
Lắp đặt ống nhựa bảo ôn đường đẩy 13 – D19 m 150 95,021 14,253,075 1,425,308 15,678,383
Lắp đặt ống nhựa bảo ôn đường hồi 19 – D19 m 150 95,021 14,253,075 1,425,308 15,678,383
Dây cáp kéo điện nguồn 2×6 mm2 m 200 33,104 6,620,700 662,070 7,282,770
Dây điện nối tín hiệu điều khiển 2×1,5mm2 m 550 27,936 15,364,800 1,536,480 16,901,280
Dây điện nối nguồn 2 cụm  2x4mm2 m 1,050.00 24,273 25,486,650 2,548,665 28,035,315
Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí (V70x70x6 mm) tấn 4.466 30,904,674 138,020,274 13,802,027 151,822,301
700*(38,28/6)/1000 = 4,466 0 0 0 0
ống nhựa thoát nước ngưng TP/C1 F 27 mm 100m 5.5 9,252,552 50,889,036 5,088,904 55,977,940
ống nhựa thoát nước trục TP/C1 F 34 mm 100m 1.2 11,052,552 13,263,062 1,326,306 14,589,369
Lắp đặt aptomat loại 1 pha loại 15A cái 60 116,079 6,964,740 696,474 7,661,214
Tủ điện KT 400x300x200 sơn tĩnh điện bộ 6 1,942,500 11,655,000 1,165,500 12,820,500
Băng trắng chống thấm nước cuộn 50 22,500 1,125,000 112,500 1,237,500
ốc vít cái 500 4,500 2,250,000 225,000 2,475,000
Đai cái 100 15,000 1,500,000 150,000 1,650,000
Băng dính điện cuộn 100 22,500 2,250,000 225,000 2,475,000
K Hệ thống báo cháy tự động hth 1 300,000,000 300,000,000 30,000,000 330,000,000
TỔNG CỘNG  9,125,088,733       912,508,873  10,037,597,606
BẢNG 6.4. TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Đơn vị : VNĐ
TT TÊN HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ KHỐI
LƯỢNG
ĐƠN GIÁ CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ LÁN TRẠI TẠM TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG
1 Khối lớp học và khối dinh dưỡng m2 3,500.0 11,450,000 40,075,000,000  4,007,500,000   44,082,500,000     440,825,000  44,523,325,000
2 Ban quản lý dự án m2 444.0 5,083,800,000     508,380,000     5,592,180,000       55,921,800   5,648,101,800
3 Trung tâm nghiên cứu và phát triển m2 594.0 6,801,300,000     680,130,000     7,481,430,000       74,814,300   7,556,244,300
4 Khối hiệu bộ m2 510.0 5,839,500,000     583,950,000     6,423,450,000       64,234,500   6,487,684,500
5 Cổng và tường rào 786,900,000 78,690,000 865,590,000 8,655,900 874,245,900
Cổng m2 16.5 1,000,000 16,500,000         1,650,000          18,150,000            181,500       18,331,500
Tường rào md 256.8 3,000,000 770,400,000      77,040,000       847,440,000         8,474,400     855,914,400
6 Nhà bảo vệ m2 7.5 1,200,000 9,000,000             900,000             9,900,000               99,000          9,999,000
7 Vườn cổ tích, biệt thự giả đả hth 1.0 1,200,000,000     120,000,000     1,320,000,000       13,200,000   1,333,200,000
8 Vườn danh nhân hth 1.0 500,000,000       50,000,000        550,000,000         5,500,000      555,500,000
9 Lâu đài cổ tích hth 1.0 1,350,000,000     135,000,000     1,485,000,000       14,850,000   1,499,850,000
TỔNG CỘNG        52,994,200,000    5,299,420,000     58,293,620,000       582,936,200  68,488,150,500
BẢNG 6.5. CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Đơn vị : VNĐ
TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ SƠ SỞ TÍNH TOÁN HỆ SỐ CHI PHÍ SAU THUẾ GHI CHÚ
I Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng  Theo giá trị thực tế                    502,318,631
II Chi phí thuê đất trong 50 năm  11.052 đ/m2 x  4185 m2 x 50 năm                 2,312,631,000
TỔNG CỘNG                   2,814,949,631

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG ĐẸP
Trụ sở chính: Số 17 Tố Hữu – C37 Bộ Công An – Tố Hữu – Nam Từ Liêm

Hotline : 0904.87.33.88 - 0912.07.64.66
Website: www.VNCDesign.com.vn - www.Nhaxuongdep.net
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải