Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của BQLDA

1. Nhiệm vụ

– Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, hiệu quả vốn đầu tư và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của BQLDA

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của BQLDA

– Thực hiện theo hợp đồng đã ký kết vối các chủ đầu tư trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông.

– Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư về tình hình hoạt động của đơn vị và chịu sự thanh, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước.

2. Quyền hạn

– Đối với các dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trực tiếp làm Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư:

+ Quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ dự án đảm bảo dự án đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn;

+ Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xử lý hoặc kiến nghị xử lý hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Đối với các dự án làm Tư vấn giúp chủ đầu tư điều hành dự án:

+ Yêu cầu các tổ chức khảo sát, thiết kế, giám sát, xây lắp công trình thực hiện đúng thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, quy trình kỹ thuật và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Từ chối nghiệm thu, xác nhận những khối lượng xây lắp và đề nghị không thanh toán các khối lượng đã thực hiện không đúng với thiết kế mà chưa được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật, không đảm bảo chất lượng, các khối lượng chưa được kiểm tra, các công tác xây lắp đã hoàn thành có sử dụng các loại vật liệu không đảm bảo yêu cầu của thiết kế, đồng thời từ chối thanh toán khối lượng phát sinh khi chưa có cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Ngừng có thời hạn phần việc xây lắp có chất lượng không đảm bảo hoặc phát hiện các biến dạng đáng ngờ, có nguy cơ xảy ra sự cố.

+ Quyền được cung cấp thông tin, quyền giám sát tác giả,…đối với các nhiệm vụ tư vấn lập dự án, lập thiết kế, thẩm tra…

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật về xây dựng.

3. Trách nhiệm

– Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước.

– Có trách nhiệm xem xét để giải quyết các khiếu nại đối với kết quả do đơn vị mình thực hiện.

– Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, khối lượng, chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư của dự án.

– Ngoài ra còn có trách nhiệm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tư vấn, xây lắp thi công đúng tiến độ, chất lượng công trình và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ đầu tư và pháp luật Nhà nước nếu phát hiện thấy thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.