Nội dung kiểm toán quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành theo đúng qui định của Nhà nước. Số liệu kiểm toán sẽ được Kiểm toán viên cùng với Quý khách hàng và các Bên B trao đổi trước khi phát hành chính thức. Khi cần thiết, kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước các cấp có thẩm quyền.

Nội dung kiểm toán quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

Nội dung kiểm toán quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

Căn cứ để thực hiện là Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp qui của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành và Địa phương về quản lý đầu tư XDCB. Quá trình kiểm toán là quá trình thực hiện các công việc sau:

+                Kiểm tra đánh giá tính Pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

+                Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.

+                Kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu và đơn vị khác có liên quan.

+                Kiểm tra sự tuân thủ qui định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

+                Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp từng hạng mục và toàn bộ công trình

+                So sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt, so với dự toán trúng thầu, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.

+                Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: kiểm tra việc áp dụng đơn giá và chính sách trong XDCB qua từng thời kỳ, kiểm tra khối lượng quyết toán so sánh với thực tế thi công, với hồ sơ trúng thầu, với bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu. Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá có phù hợp với các văn bản qui định chung của Nhà nước và các qui định riêng cho công trình.

+                Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư – thiết bị

+                So sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyệt, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.

+                Kiểm tra chi tiết chi phí thiết bị, so sánh đối chiếu với hợp đồng nhập khẩu, chứng từ nhập khẩu, biên bản giao nhận, quyết toán lắp đặt để đảm bảo rằng chi phí thiết bị phát sinh là hợp lý.

+                Kiểm tra sự hợp lý của các chi phí tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản bảo dưỡng, phụ phí ngoại thương, lưu kho bãi…

+                Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác

+                So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt và chế độ hiện hành về quản lý chi phí khác trong đầu tư xây dựng, xác định nguyên nhân tăng giảm.

+                Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí đền bù tài sản.

+                Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí quản lý dự án, chi phí chuyên gia, chi phí ban đơn giá, chi phí thẩm định, thẩm tra, bảo hiểm…

+                Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát công trình và các loại hình tư vấn khác.

+                Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí lãi vay ngân hàng

+                Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp  pháp  của chi phí khác như  khởi công, đào tạo công nhân

You may also like...