Category: Phân loại, yêu cầu, trình tự

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn 119/2015/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

BỘ TÀI CHÍNH ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   __________________________________ Số: 329/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016    ...