fbpx

Category: Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn và Người quyết định đầu tư

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 59/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về quản...

Call Now