Thời gian và mức tiền bảo hành của công trình xây dựng, công trình sửa chữa theo Nghị Định 46/2015/NĐ-CP.