Tổng mức đầu tư khác với Dự toán xây dựng công trình như thế nào?

1. Khác về thời điểm xác định:
Tổng mức đầu tư xây dựng (TMĐT) xác định ở Giai đoạn chuẩn bị dự án, còn Dự toán xây dựng công trình xác định ở Giai đoạn thực hiện dự án (chỉ có 1 số dự toán như dự toán chi phí tư vấn lập dự án thì xác định ở Giai đoạn chuẩn bị dự án)
TMĐT và Dự toán XDCT giống như 1 con người: lúc bé thì gọi là Tý là Tèo, lớn lên gọi đúng tên.

Tổng mức đầu tư khác với Dự toán xây dựng công trình như thế nào?

Tổng mức đầu tư khác với Dự toán xây dựng công trình như thế nào?

2. Nội dung khác khác nhau:
– TMĐT có 7 nội dung chi phí: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá
– Dự toán xây dựng công trình có 6 nội dung chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng.
Câu hỏi: Ý nghĩa kinh tế nào khiến người ta không tính Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) vào Dự toán xây dựng công trình?

3. Phương pháp xác định khác nhau:
Theo Điều 4 và Điều 8 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD: có 4 phương pháp xác định TMĐT và có 2 phương pháp xác định Dự toán xây dựng công trình

4. Dữ liệu xác định khác nhau: Nghiên cứu các phương pháp xác định ở trên rút ra
– TMĐT: xác định từ khối lượng từ thiết kế cơ sở, suất vốn đầu tư, chỉ số giá, dữ liệu công trình tương tự… (khối lượng và giá mang tính tổng hợp hơn, giá được sử dụng mang tính bình quân cao hơn – nên ít chính xác hơn dự toán). Trong PM Dự án GXD có các dữ liệu này và các tính năng cho phép làm xong dự án lưu số liệu lại để sau tham khảo.

– Dự toán XDCT: khối lượng từ thiết kế chi tiết hơn (TK kỹ thuật hoặc BVTC), định mức và giá xây dựng công trình (tính toán cụ thể và chi tiết hơn). Trong PM Dự toán GXD có đầy đủ các dữ liệu và các Tiện ích cho phép khi làm dự toán có thể lưu số liệu lại để dùng cho các công trình sau.

5. Yêu cầu mức độ chính xác khác nhau:
GXDJSC nghiên cứu tài liệu về lập dự toán của Mỹ để phát triển phần mềm Dự án HSXD và phần mềm Dự toán HSXD có số liệu:
– TMĐT cho phép sai số ±20% (so với giá trị thật sau này thực hiện dự án xong người ta thống kê được)
– Dự toán TK kỹ thuật ±10%, Dự toán TK BVTC ±5%
– Dự phòng khối lượng phát sinh TMĐT 10%, dự toán 5%.

6. Đối tượng xác định khác nhau:
– TMĐT: là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng được xác định cho dự án (dự án có thể có 1 hoặc n công trình).
– Dự toán xây dựng công trình: là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình (xác định cho đối tượng chính là công trình, theo yêu cầu thực tế người ta vẫn xác định cho hạng mục công trình hoặc phần việc).

7. Phần mềm công cụ xác định khác nhau:
– TMĐT: Gxd dùng phần mềm lập Dự án GXD (hiện đang được GXD JSC nghiên cứu, trên thị trường hiện chưa phổ biến phần mềm chuyên dụng cho công việc này, hiện đa số người ta dùng Excel hoặc phần mềm dự toán rồi chỉnh thêm, rất vất vả)
– Dự toán: Xác định Gxd dùng phần mềm như Dự toán HSXD 10.

8. Để nâng cao chất lượng công việc: cốt lõi là 2 vấn đề chính Nhân lực (con người) và Công cụ lao động
Về công cụ và tư liệu sản xuất:
– TMĐT: Cần đầu tư vào phần mềm Dự án HSXD, chú trọng sưu tầm và xây dựng cơ sở dữ liệu (suất vốn đầu tư, chỉ số giá, dữ liệu công trình tương tự)
– Dự toán: Cần đầu tư vào phần mềm Dự toán HSXD, chú trọng sưu tầm và xây dựng cơ sở dữ liệu (định mức, đơn giá, giá vật tư, công tác tạm tính, dữ liệu công trình tương tự…)

Về con người:

– Được đầu tư đào tạo bài bản tham gia các khóa học đào tạo tại Công ty HSXD
– Thường xuyên cử đi đào tạo, tái đào tạo, cập nhật kiến thức về cơ chế, chính sách, thị trường và các khóa nghiệp vụ, kỹ năng tại HSXD JSC
– Thường xuyên vào diễn đàn hosoxaydung.com để tìm hiểu, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp, nâng cao trình độ – chuyên môn. Thảo luận để đầu óc lý luận mềm dẻo, linh hoạt. Tích lũy thường xuyên liên tục, đọc tích lũy từ sớm để kinh nghiệm không ngừng lớn mạnh.

You may also like...