Google search engine
Trang chủTHƯ VIỆN MẪUBáo cáo kết quả thẩm tra trường mầm non chân lý tỉnh...

Báo cáo kết quả thẩm tra trường mầm non chân lý tỉnh Hà Nam

Ý tưởng thiết kế kiến trúc trường mầm non với mục đích tạo sự tác động tích cực đến tư duy sáng tạo của độ tuổi của trẻ mang tới một không gian cho trẻ đẹp và trẻ thích thú với ngôi trường của trẻ,

Download Báo cáo kết quả thẩm tra trường mầm non chân lý tỉnh Hà Nam

Mật khẩu : Cuối bài viết

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHÂN LÝ

ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN LÝ NHÂN – TỈNH HÀ NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

Hà Nội, tháng 07 năm 2011

Địa chỉ: P.301, tòa nhà B10C, Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel.: +84-46-2817057 Fax: +84-46-2817063

Website: https://Azhome.pro.vn  Email:  info@Azhome.pro.vn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA

HỒ SƠ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHÂN LÝ

ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN LÝ NHÂN – TỈNH HÀ NAM

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THẨM TRA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

———o0o——–

Số: … /TT-AZHOME

V/v thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trường mầm non xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o——–

                     Hà nội, ngày     tháng  07  năm 2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHÂN LÝ

         Kính gửi :   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI

Thực hiện hợp đồng số ………………. ký kết giữa Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Hà Nội và Công ty Cổ phần tập đoàn Azhome Việt Nam  ngày …. tháng ….. năm 2011 về việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình: Trường mầm non xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;
 • Căn cứ Quyết định sô 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về việc định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứu Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày  29/11/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8;
 • Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8.
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐCP ngày 18/04/2008 của Chính phủ: sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;
 • Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD  ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng;
 • Căn cứ quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt;
 • Căn cứ quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công;
 • Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng;
 • Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng;
 • Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình như sau:

 • Công trình:  Trường mầm non Chân Lý
 • Địa điểm xây dựng: Huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam
 • Đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán: Công ty Cổ phần thiết kế quốc tế Heerim.PVC
 • Đơn vị thực hiện khảo sát: Công ty Cổ phần thiết kế quốc tế Heerim.PVC
 • KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾTKẾ BẢN VẼ THI CÔNG

A.I. TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do Công ty Cổ phần thiết kế quốc tế Heerim.PVC  lập là đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh, được phép hành nghề tư vấn về thiết kế công trình dân dụng,công trình công nghiệp, công trình công cộng, văn hóa…. Đơn vị tư vấn cử chủ nhiệm đồ án có chuyên môn phù hợp, có các kỹ sư phụ trách các bộ môn kỹ thuật đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế.

A.II. CĂN CỨ VÀ TÀI LIỆU THẨM TRA

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình “Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành” gửi đến cơ quan thẩm tra gồm có:
  • 07 bộ hồ sơ bản vẽ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công A3
  • 07 bộ thuyết minh tính toán kết cấu (thuyết minh A4)
  • 07 quyển dự toán công trình
 • Căn cứ vào yêu cầu của chủ đầu tư
 • Căn các tiêu chuẩn :
  • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gỗ TCXD-44-1970 và TCVN-1072-1971
  • Kết cấu gạch đá, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085-85
  • Kết cấu BTCT toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN- 4452-95
  • Công tác hoàn thiện XD, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 5674-92
  • TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản thiết kế
  • TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 4474 : 1987 Tiêu chuẩn thoát nước bên trong
  • TCXD 33 : 1985 Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXD 51 : 1984 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCVN 2622 : 1995 Phòng chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế.
  • Tiêu chuẩn 20TCN-51-84 “thoát nước-mạng lưới bên ngoài và công trình”.
  • Tiêu chuẩn 20TCN-33-85 “Cấp nước-mạng lưới bên ngoài và công trình”
  • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
  • Tiêu chuẩn xây dựng TCXD-51-1984
  • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.
  • Cấp thoát nước – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
  • Hệ thống điện TCVN 027-91.
  • 11 TCN 18 : 2006 – Quy phạm trang thiết bị điện – Phần 1: Quy định chung
  • 11 TCN 19 : 2006 – Quy phạm trang thiết bị điện – Phần 2: Hệ thống đường dây dẫn điện.
  • TCVN 4756 : 1989 – Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
  • TCVN 4480 : 1987 – Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa
  • Bộ tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do nhà xuất bản xây dựng ban hành năm 1997
  • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 1997
  • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam tập IV
  • Tải trọng và tác động TCVN2737-1995
  • Các tài liệu chuyên ngành khác

 

A.III. KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG.

A.III.1. Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế

 • Hồ sơ thiết kế được lập về cơ bản đảm bảo nội dung yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, thể hiện được sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình
 • Giải pháp kỹ thuật mà đơn vị tư vấn đưa ra tương đối phù hợp

A.III.2. Quy mô công trình.

 1.  Công trình trường mầm non xã Chân lý là công trình có quy mô 2 tầng. Tầng 1 cao 3,3m, tầng 2, mái cao 3,3 m.

A.III.3. PHẦN HỒ SƠ BẢN VẼ

 1. Phần kiến trúc bao gồm các bản vẽ
 • Mặt bằng hiện trạng
 • Mặt bằng định vị công trình (DV-01)
 • Mặt bằng tầng 1 (KT-02)
 • Mặt bằng tầng 2 (KT-03)
 • Mặt bằng mái (KT-04)
 • Mặt cắt A-A (KT-05)
 • Mặt cắt B-B, D-D, E-E (KT-06)
 • Mặt cắt C-C (KT-07)
 • Mặt đứng trục 8-1, 1-8 (KT-08)
 • Mặt đứng trục A-H, H-A (KT-09)
 • Mặt cắt F-F, Bảng tổng hợp vật liệu hoàn thiện (KT-10)
 • Mặt đứng trục E-E, chi tiết bồn cây (KT-09)
 • Chi tiết thang, chi tiết vệ sinh 01, 02, chi tiết tam cấp, chi tiết tường rào, chi tiết cổng, mặt bằng vị trí cửa các tầng, chi tiết cửa, vách kính, hoa sắt cửa sổ (KT-10 -> KT-23
 1. Phần hạ tầng
 • Mặt bằng tổng thể sân đường (SN-01)
 • Mặt bằng khối lượng san nền (SN-02)
 • Chi tiết ga rãnh RIB (SN-03)
 • Chi tiết ga rãnh RIB (SN-04)
 1. Phần kết cấu bao gồm:
 • Thuyết minh chung (KC-01)
 • Mặt bằng móng (KC-02)
 • Mặt bằng đệm cái (KC-03)
 • Chi tiết móng (KC-04&05)
 • Mặt bằng giằng tường (KC-06)
 • Mặt bằng định vị cổ cột, thống kê thép móng, mặt bằng định vị cổ cột…. mặt bằng xây tường thu hồi, xà gồ mái (KC-07->KC-13)
 • Chi  tiết cột (KC-14)
 • Chi tiết dầm (KC-15->KC22)
 • Chi tiết dầm thống kê thép (KC-23)
 • ….
 • Chi tiết móng cột cờ (KC-41)
 1. Phần điện bao gồm:
 • Mặt bằng chiếu sáng tầng 1 (Đ-01)
 • Mặt bằng chiếu sáng tầng 2 (Đ-01)
 • Mặt bằng cấp nguồn tới công tắc tầng 1, tầng 2 (Đ-04&Đ-05)
 • ….
 • Nguyên lý và thống kê vật liệu (Đ-19)
 1. Phần nước bao gồm:
 • Ghi chú chung, ký hiệu viết tắt, danh mục bản vẽ (CTN-01)
 • Sơ đồ hệ thống cấp nước (CTN-02)
 • Sơ đồ hệ thống thoát nước (CTN-03)
 • Sơ đồ không gian cấp nước và thống kê vật tư
 • Chi tiết chống sét

Nhận xét về bản vẽ thi công:

 • Phần kiến trúc thể hiện được các yêu cầu về nguyên tắc thiết kế công trình trường mầm non. Giải pháp kiến trúc mang phong cách hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời phù hợp với quy hoạch, công nghệ và yêu cầu sử dụng cũng như cảnh quan môi trường.
 • Phần bản vẽ kết cấu thể hiện rõ giải pháp kết cấu, mặt cắt các loại, chi tiết và thống kê thép
 • Phần điện thể hiện tương đối đầy đủ rõ ràng
 • Phần thoát nước thể hiện rõ giải pháp cấp thoát thoát nước cũng như các chi tiết
 • Phần PCCC và chống sét thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

B. PHẦN HỒ SƠ DỰ TOÁN

B.1. CÁC CĂN CỨ THẨM TRA

 • Theo hồ sơ dự toán do tư vấn lập và đề nghị của chủ đầu tư
 • Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm tra
 • Thông báo giá số 03/2011/CBGVL-LS ngày 27/03/2011 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính Hà Nam về giá vật liệu tháng 05 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
 • Căn cứ Một số đơn giá vật tư, vật liệu tại thời điểm lập dự toán thẩm tra
 • Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD  ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng;
 • Căn cứ quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt;
 • Căn cứ quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công;

B.2. KẾT QUẢ THẨM TRA

 1. Kết quả thẩm tra khối lượng giữa dự toán  và thiết kế: Khối lượng trong dự toán  khớp với thiết kế bản vẽ thi công, tuy nhiên 1 số phần việc chưa khớp đã được đơn vị thẩm tra sửa đúng
 2. Kết quả thẩm tra về việc áp dụng định mức và đơn giá: Phù hợp với chế độ hiện hành
 3. Kết quả thẩm tra việc áp dụng giá theo thông báo giá tháng: Phù hợp

Giá trị dự toán sau thi thẩm tra so sánh với dự toán lập theo bảng sau :

TT

Nội dung

Dự toán
thiết kế

Dự toán
thẩm tra

Tăng +
(giảm -)

1

Chi phí xây lắp

3.145.640.984

3.150.181.572

4.540.588

2

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

309.415.582

320.388.679

10.973.097

3

Chi phí khác

28.700.000

28.700.000

0

Tổng cộng (làm tròn)

3.483.757.000

3.499.270.000

15.514.000

Ba tỷ, bốn trăm chín mưoi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn mươi ngàn đồng chẵn

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 • Nguyên nhân tăng chủ chủ yếu:

– Tư vấn thiết kế tính sai khối lượng thép hộp 40x80x1,2 của VK1 và VK2 tư vấn thiết kế tính là (5.503,531) thẩm tra tính lại (495,387 kg), tư vấn thẩm tra tính sai khối lượng hoa sắt vuông 14×14 mm, tính sai khối luợng cửa trượt, vách kính, khối lượng lợp mái tôn, tính thiếu khối lượng ốp nóc khổ 600, tính sai khối lượng xà gồ thép, tính thiếu công tác lắp dựng và sản xuất xà gồ thép, tính thiếu khối lượng thiết bị vệ sinh, bồn nước….

– Trong hạng mục Điện nước tư vấn thiết kế áp dụng mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng/tháng để tính hệ số điều chỉnh nhân công là chưa chính xác. Vì mức lương tối thiểu áp dụng cho khu vực trên là 830.000 đồng/tháng.

– Một số công tác cộng khối lượng chưa chuẩn xác, áp dụng sai công tác tính toán sai

– Một số đơn giá vật tư, thiết bị,  hệ số tư vấn thiết kế tính toán sai tư vấn thẩm tra đã điều chỉnh lại

– Đơn vị thẩm tra đã tiến hành điều chỉnh các sai sót nêu trên trong các phụ lục đính kèm.

– Giá trị dự toán theo thẩm tra là:    3.499.270.000đồng

Ba tỷ, bốn trăm chín mưoi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn mươi ngàn đồng chẵn

Các điểm cần lưu ý:

– Một số đơn giá vật liệu, thiết bị không có trong hệ thống đơn giá tạm tính theo đơn giá thiết kế áp dụng tại thời điểm thẩm tra. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thi công, các yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, giá cả của từng loại vật liệu, thiết bị tại thời điểm thi công và các thay đổi thiết  kế bổ sung để xác định mức bù trừ hợp lý. Khi thanh quyết toán phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ theo Quy định của Bộ Tài Chính.

C. KẾT LUẬN

 •  Hồ sơ thiết kế là hợp lý, cơ bản đạt yêu cầu. Có một số điểm đơn vị thẩm tra đã yêu cầu đơn vị tư vấn bổ xung hồ sơ như các lỗi về trình bày hồ sơ, tiêu chuẩn áp dụng thể hiện, chính tả.
 • Trên đây là những nhận xét cơ bản để tư vấn cùng chủ đầu tư cân nhắc quyết định giải pháp và thể hiện hoàn chỉnh Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

 

NGƯỜI THẨM TRA

Đỗ Thế Quang

NGƯỜI KIỂM TRA

KSKT.Phạm văn Quang

Chứng chỉ KS định giá XD hạng 2, số 280-0252

 

Nơi nhận

Đơn vị thẩm tra

 • Như trên
 • Lưu vp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME VIỆT NAM

 

Câu hỏi : giàn phơi thông minh

Mật khẩu: 201XXXX (8 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU