Trang chủ VĂN BẢN

VĂN BẢN

Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung...

Ngày 03/03/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (thay...

Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 09/2019/TT-BXD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNG...

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung...

Thông tư sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo quy định...

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021 đang áp dụng, có hiệu lực thi hành quy định việc quản lý...

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015

Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng;...

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017

Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án xây dựng và Định mức chi phí tư vấn đầu tư...

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU...

Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng năm 2021

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 áp dụng năm 2021. Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi...

Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ...

Download Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở Mật khẩu : Cuối bài viết TÊN TỔ CHỨC   CỘNG HÒA...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây...

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ      I. Giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi...

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu Sau khi đã trúng thầu, nhiều gói thầu/hợp đồng phát sinh khối...

Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai...

Với các công trình có yêu cầu thanh toán làm nhiều giai đoạn. Bạn cần sử dụng tính năng “Quyết toán” của phần mềm F1....

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về thẩm định dự án quan trọng quốc gia và...

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công...

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC...

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...