Luật

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021 đang áp dụng, có hiệu lực thi hành quy định việc quản lý...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC...

Luật đấu thầu 2013

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm...

Luật Xây dựng 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   LUẬT XÂY...