Trang chủ VĂN BẢN Nghị Định

Nghị Định

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư Download Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá...
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Đây là một trong những...
- Advertisement -