Thông Tư

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo đó: Nhà thầu thi công xây dựng phải lập Nhật ký thi công xây dựng công trình cho từng gói thầu xây dựng...
BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính...
BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 11/2019/TT-BXD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019     THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng -------------   Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6...
- Advertisement -