Thông Tư

Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 09/2019/TT-BXD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNG...

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung...

Thông tư sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo quy định...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công...

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình...

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...

Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi...

BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 11/2019/TT-BXD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm...