Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

0
3075
 

Mẫu này tuân thủ theo Luật Xây dựng, Nghị định 16/2005; 112/2006 và là phụ lục của Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng.

Download Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Mật khẩu : Cuối bài viết
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

(Cơ quan quyết định đầu tư)

Số:    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

………., ngày……… tháng……… năm………

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA…….

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 xây dựng công trình ………………..

 

 

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng … năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)…;

Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)... tại Tờ trình số.…. ngày….. ..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên công trình:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT:
 4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:
 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Phương án xây dựng :
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 13. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

– Chi phí xây dựng:

– Chi phí thiết bị:

– Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

– Chi phí khác:

– Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện:
 4. Các nội dung khác:

 

          Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 

          Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Các cơ quan có liên quan;

– Lưu:…

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Câu hỏi : giàn phơi thông minh

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải