Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

0
740
 

Mẫu này tuân thủ theo Luật Xây dựng, Nghị định 16/2005; 112/2006 và là phụ lục của Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng.

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

————————

 

(Cơ quan quyết định

 đầu tư)

 

Số:    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

………., ngày……… tháng……… năm………

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA…….

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 xây dựng công trình ………………..

 

 

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng … năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)…;

Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)... tại Tờ trình số.…. ngày….. ..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên công trình:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT:
 4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:
 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Phương án xây dựng :
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 13. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

– Chi phí xây dựng:

– Chi phí thiết bị:

– Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

– Chi phí khác:

– Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện:
 4. Các nội dung khác:

 

          Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 

          Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Các cơ quan có liên quan;

– Lưu:…

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Các dịch vụ Hồ sơ Xây dựng đang cung cấp
– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu;
– Tư vấn lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán;
– Tư vấn lập hồ sơ quản lý dự án đầu tư, hồ sơ quản lý chất lượng;
– Tư vấn lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ pháp lý dự án;
– Tư vấn quyết toán thuế công ty lĩnh vực Thiết kế và Xây dựng.
Mọi thắc mắc về dịch vụ tư vấn xây dựng liên hệ về Văn phòng Hồ sơ xây dựng
 • Tổng đài tư vấn: 0904.87.33.88
 • Hà Nội: 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
 • Sài Gòn: 169 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
 • Đà Nẵng: 328 Nguyễn Tri Phương , Phường Hòa Thuận Công Quận Hải Châu
 • Website: https://hosoxaydung.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/hosoxaydung
 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải