Biên bản kiểm tra cao độ hoàn thiện

0
658
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ HOÀN THIỆN

 

Công trình :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận kiểm tra:………………………………………………………………………………………………………………………

Chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giám sát thi công XL:………………………………………………………………………………………………………………..

Nhà thầu XL:………………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu dùng khi kiểm tra :

Bản vẽ số:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiêu chuẩn áp dụng:………………………………………………………………………………………………………

Dụng cụ và phương pháp kiểm tra:…………………………………………………………………………………………

Cao độ được dẫn ra từ mốc:…………………………………………………………………………………………………….

STT Vị trí/tọa độ Cao độ

thi công

Cao độ

thiết kế

Chênh lệch

Cao độ

Ghi chú
   

 

       
   

 

       
   

 

       

Kết luận :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        Đại diện chủ đầu tư                 Đại diện GS thi công XL                Đại diện nhà thầu XL

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-750 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải