Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

0
2859
 

Dưới đây là Hệ thống các biểu mẫu báo cáo phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành được Thư Ký Luật cập nhật và tổng hợp theo Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC.


STT Biểu mẫu Nội dung
Mẫu số: 01/QTDA Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
Mẫu số: 02/QTDA Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng
Mẫu số: 03/QTDA Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Mẫu số: 04/QTDA Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Mẫu số: 05/QTDA Tài sản dài hạn (cố định) mới tăng
Mẫu số: 06/QTDA Tài sản ngắn hạn bàn giao
Mẫu số 06A/QTDA Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng
Mẫu số: 07/QTDA Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
Mẫu số: 08/QTDA Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Mẫu số: 09/QTDA Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia/ dự án nhóm A/ chương trình dự án
Mẫu số: 10/QTDA Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Mẫu số: 11/QTDA Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do đơn vị thực hiện)
Mẫu số: 12/QTDA Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do chủ đầu tư thực hiện)
Mẫu số: 13/QTDA Phiếu giao nhận
Mẫu số: 14/QTDA Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)…..
Mẫu số 15/QTDA Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Mẫu số 16/QTDA Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

 

Lưu ý:

  • Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06A, 07/QTDA;
  • Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải