Google search engine
Trang chủHợp đồngHợp đồng liên danh trong xây dựng

Hợp đồng liên danh trong xây dựng


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

CÔNG TRÌNH : …………………

(GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 2: …………………)

– Căn cứ  vào Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006.

– Căn cứ  vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên.

Hôm này ngày      tháng     năm 2008 chúng tôi gồm:

I/ Một bên là : Công ty ………………..

– Ông                    : ………………….              – Chức vụ : Giám đốc Công ty

– Địa chỉ       : …………………………

– Điện thoại : 0280…………..                         Fax: 0280……………………..

– Tài khoản : …………………. tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên

– Mã số thuế : ………………………….

 

II/ Một bên là : Công ty …………..

– Ông                    : ………………….              – Chức vụ : Giám đốc Công ty

– Địa chỉ       : …………………………

– Điện thoại : 0280…………..                         Fax: 0280……………………..

– Tài khoản : …………………. tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên

– Mã số thuế : ………………………….

       Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết thoả thuận liên danh để đấu thầu gói thầu Xây lắp công trình: Đường giao thông …………………………… (Gói thầu số 2 từ …………….)

Điều I: Thành lập liên danh:

1.1-Tên liên danh : Công ty ………………….. và Công ty …………….

Điều II : Mục đích liên danh :

Liên danh giữa Công ty …………… và Công ty ……….. với mục đích cùng tham gia đấu thầu công trình: Đường giao thông ……………. (Gói thầu xây lắp số 2………….).

Điều III : Thoả thuận phân chia trách nhiệm và quyền lợi của các bên trong Liên danh:

3.1- Các bên thoả thuận phân chia nghĩa vụ và quyền lợi trong Liên danh như  sau:

+ Công ty …………… được thi công 60% giá trị của gói thầu (nếu được trúng thầu).

+ Công ty …………. được thi công 40% giá trị của gói thầu (nếu được trúng thầu).

3.2- Các bên không được chuyển giao phần trách nhiệm và quyền lợi của mình cho một bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia và Chủ đầu tư.

3.3 –Khi có sự thay đổi về tỷ lệ tham gia trong Liên danh thì phải được sự chấp nhận của Chủ đầu tư.

3.4- Các bên trong Liên danh phải cùng nhau chịu trách nhiệm chung về tất cả các nghĩa vụ, phải đảm đương trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng kể cả các công việc bổ sung trong trường hợp được Chủ đầu tư trao cho hợp đồng.

Điều IV: Thời hạn hoạt động Liên danh :

4.1- Nếu Chủ đầu tư chấp thuận trao cho hợp đồng thì thời hạn sẽ là từ ngày ký thoả thuận cho đến khi thực hiện xong toàn bộ các nội dung công việc ghi trong hợp đồng với Chủ đầu tư  (bao gồm cả thời gian hoàn thành hồ sơ hoàn công, thanh toán cuối cùng, thời gian bảo hành).

4.2- Hoặc kể từ ngày ký thoả thuận Liên danh đến khi:

+ Hợp đồng không được Chủ đầu tư quyết định trao cho Liên danh.

+ Khi Chủ đầu tư  huỷ bỏ cuộc đấu thầu.

Điều V: Trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong Liên danh:

5.1- Thành viên đứng đầu Liên danh:

Các bên nhất trí uỷ quyền cho Công ty …………………… làm thành viên đứng đầu Liên danh, đại diện cho Liên danh và có tránh nhiệm :

+ Lập hồ sơ dự thầu theo nội dung của Hồ sơ mời thầu và ký đệ trình đơn dự thầu.

+ Được phép lấy tư cách pháp nhân của các bên Liên danh để tham gia đấu thầu.

+ Cung cấp bảo lãnh dự thầu , bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu)

5.2-Các thành viên trong Liên danh chịu trách nhiệm cung cấp các văn bản liên quan trong Hồ sơ mời thầu đã nêu hoặc Chủ đầu tư yêu cầu hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng (nếu có).

5.3- Từng thành viên trong Liên danh chịu trách nhiệm điều động phương tiện, thiết bị nhân lực tiền vốn thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình theo đúng hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

Điều VI : Các chi phí cho hoạt động của Liên danh:

6.1- Các chi phí phục vụ cho công tác đấu thầu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh hợp đồng (nếu trúng thầu) được chia xẻ theo tỷ lệ tham gia của các bên.

6.2- Trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận trao hợp đồng thì các chi phí thực hiện và hoàn thành hợp đồng sẽ do các bên tự trang trải.

Điều VII: Sửa đổi bổ sung:

Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung, thay đổi sau này trong hợp đồng liên danh phải được các bên đồng ý và đưa vào văn bản phụ lục được các bên trong Liên danh ký tên.

Điều VIII: Tranh chấp:

Các vấn đề, điều khoản và điều kiện liên quan nhưng chưa được quy định cụ thể trong hợp đồng liên danh này sẽ được thảo luận trên tinh thần bạn hữu giữa các bên và được giải quyết trung thực bằng sự thoả thuận chung. Nhưng nếu không đạt được sự thoả thuận thì tranh chấp đó cuối cùng sẽ được giải quyết theo luật định.

Điều IX : Điều khoản rút lui:

Mỗi bên có quyền rút không tham gia đơn thầu cho dự án và rút khỏi hợp đồng Liên danh này với điều kiện là bên này thông báo bằng văn bản cho bên kia chậm nhất là 7 ngày trước thời hạn nộp các tài liệu đơn thầu.

Điều X : Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc hai bên sẽ gặp gỡ để cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác.

Hợp đồng liên danh được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản,  01bản gửi kèm theo hồ sơ dự thầu./.

 

ĐẠI DIỆN CÔNG ……                                     ĐẠI DIỆN CÔNG TY ……….

Câu hỏi : Bộ tời giàn phơi SANKAKU S-01 ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU