Google search engine
Trang chủHợp đồngHợp đồng tư vấn đánh giá tác động môi trường khu đô...

Hợp đồng tư vấn đánh giá tác động môi trường khu đô thị nghỉ dưỡng tại Quảng BÌnh

Download Hợp đồng tư vấn đánh giá tác động môi trường khu đô thị nghỉ dưỡng tại Quảng Bình

Mật khẩu : Cuối bài viết

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

V/v lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án đầu tư xây dựng Khu sinh thái Biển – Nghĩ cuối tuần Đông Hưng

Số:      /2009/HĐKT

 

Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường nước CHXHCN Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên Môi trường về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

[sociallocker] [/sociallocker]

Căn cứ thông tư số 83/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ tài chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng kinh phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Năng lực của Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường.

Hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2009, tại Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường. Chúng tôi gồm:

I. Bên A: công ty cổ phần đông hưng

– Ông: ………………………             Chức vụ: ………………….

– Địa chỉ: ………………………………..

– Số điện thoại : ……………………….

– MST: …………………..

II. Bên B: Trung tâm Quan trắc và Kỹ Thuật Môi trường

– Ông: ……………………..              Chức vụ: ……………….

– Địa chỉ: ……………………

– Số điện thoại: ………………………………..

– Số tài khoản……………………………

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất thoả thuận ký kết hợp đồng với các nội dung và điều khoản như sau:

Điều 1: Khối lượng, sản phẩm của hợp đồng:

– Khối lượng: Bên A giao cho bên B lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển – Nghĩ cuối tuần Đông Hưng” tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

– Chất lượng: Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập theo quy phạm, tiêu chuẩn, qui định hiện hành của Nhà nước. Báo cáo phải đảm bảo chất lượng, được Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh thông qua và được UBND Tỉnh ra quyết định phê duyệt.

– Sản phẩm hợp đồng là:

+ 12 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án: “Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Biển – Nghĩ cuối tuần Đông Hưng” trình Hội đồng Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh.

+ 03 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên đã chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Trong đó:

* 01 bản lưu tại UBND tỉnh;

* 01 bản lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

* 01 bản bàn giao cho Chủ dự án.

Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện bắt đầu ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và khi bên A cung cấp đủ hồ sơ có liên quan.

Thời gian hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực (thời gian thành lập hội đồng thẩm định và thời gian ra Quyết định phụ thuộc vào Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND tỉnh)

Điều 3: Điều khoản thanh toán:

Tổng giá trị hợp đồng  là: 90.025.000đồng.

Bằng chữ: Chín mươi triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đông chẵn.

Chi phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

1. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Thời hạn thanh toán: Chia làm 03 đợt

– Đợt I: Bên B tạm ứng trước 20% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

– Đợt II: Bên B tạm ứng trước 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án trên của UBND tỉnh.

– Đợt III: Bên A thanh toán cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án trên được UBND Tỉnh phê duyệt.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên:

1. Trách nhiệm của Bên A:

– Cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan về dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện Hợp đồng.

– Thanh toán cho bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm nộp chi phi thẩm định theo Quy định của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Trách nhiệm của Bên B:

1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên theo qui định hiện hành của Nhà nước, Luật Bảo vệ Môi trường và đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo cam kết.

2. Chịu trách nhiệm chính trong việc Báo cáo, giải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết trên tinh thần hòa giải;

– Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án theo quy định của Pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thống nhất ghi trong Hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có gì phát sinh hoặc thay đổi thì hai bên phải có trách nhiệm trao đổi thông báo cho nhau để cùng giải quyết bằng văn bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên B giữ 03 bản./.

Đại diện bên A                                                                        Đại diện bên B

Câu hỏi : gian phoi gia re
Mật khẩu: 20XXXXXX (8 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU