Google search engine
Trang chủTIN TỨCThẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự...

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan – Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

– Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về hồ sơ Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế thi công dự án trình Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định chủ trương của Lãnh đạo Ban phụ trách, phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký Văn bản thẩm định thiết kế thi công. Trường hợp không cấp Văn bản thẩm định thiết kế thi công phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chuyển Văn bản thẩm định thiết kế thi công hoặc văn bản trả lời cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

– Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

         3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

         a) Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình thẩm định TKBVTC và danh mục hồ sơ trình thẩm định (theo mẫu).

– Văn bản pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Chủ đầu tư phê duyệt và nêu rõ tổng mức đầu tư của Dự án) (theo mẫu);

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

+ Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (theo mẫu);

+ Các văn bản khác có liên quan.

– Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

+ Dự toán xây dựng công trình hoặc bảng tổng hợp tổng mức đầu tư (nếu có).

– Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Thiết kế, khảo sát và Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

         4. Thời hạn giải quyết:

– 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với công trình cấp II và cấp III.

– 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với các công trình còn lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

         6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

– Cơ quan phối hợp (nếu có)

         7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định thiết kế thi công.

         8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

         9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Tờ trình thẩm định TKBVTC và danh mục hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Mẫu số 06 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

         – Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo mẫu Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

         10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

– Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội thẩm định, phê duyệt dựa án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

– Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

– Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

– Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBNG tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU