Google search engine
Trang chủTHƯ VIỆN MẪUBáo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm

Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ GIAO THẨM ĐỊNH)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…

 

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên Thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

 1. Tình hình thực hiện công trình:
 2. Đơn vị thi công:
 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng …. năm 20….. đến tháng …. năm 20..…..
 4. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác Máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).
 5. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc kiểm tra đánh giá chất lượng một phần hay toàn bộ khối lượng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch năm).
 6. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công.
 7. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào).
 8. Các căn cứ pháp lý thẩm định

Chức năng, nhiệm vụ của đơn đơn vị thẩm định;

Công văn đề nghị thẩm định công trình, sản phẩm của chủ đầu tư;

Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán, Dự án;

Hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công;

Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư;

Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo.

III. Thành phần, nội dung và kết quả thẩm định

 1. Thành phần

Ông (Bà): …………………………………. Chức vụ: ……………………………….

Ông (Bà): …………………………………. Chức vụ: ……………………………….

 1. Nội dung
 2. a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;
 3. b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 4. c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và cơ quan Quyết định đầu tư;
 5. d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành của Chủ đầu tư.
 6. Kết quả thẩm định
 7. a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế – kỹ thuật – Dự toán đã được phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;
 8. b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 9. c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và cơ quan Quyết định đầu tư;
 10. d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành của Chủ đầu tư.
 11. Kết luận và kiến nghị
 12. Kết luận

Đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành của công trình theo bảng sau:

TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Thiết kế KT-DT phê duyệt Thi công
Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng
1

2

3

(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành thẩm định)
 1. Kiến nghị

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)

Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm

Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU