Báo cáo thẩm tra trạm biến áp

0
3326

Download Báo cáo thẩm tra trạm biến áp

Mật khẩu : Cuối bài viết

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

THIẾT KẾ  KỸ THUẬT THI CÔNG  VÀ   DỰ TOÁN

CÔNG TRÌNH : TRẠM BIẾN ÁP 560KVA- 6(22)/0.4KV

Kính gửi :

 – TRƯỜNG CÁN BỘ THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG
 • Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ra ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP.
 • Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ – CP ra ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP và Nghị định số 12/2000/NĐ – CP
 • Căn cứ Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Căn cứ hợp đồng kinh tế ký giữa  Trường cán bộ thương mại Trung Ương và  Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị Việt Nam về việc thẩm tra thiết kế  kỹ thuật thi công và   dự toán trạm biến áp 560KVA
 • Căn cứ bộ tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Nhà Xuất bản Xây dựng ấn hành năm 1997 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

Sau khi xem xét, cơ quan thẩm tra Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và  dự toán  công trình như sau :

 • Tên công trình : Trạm biến áp 6(22)kV-560KVA- Trường cán bộ thương mại Trung ương.
 • Chủ đầu tư : Trường cán bộ thương mại Trung ương.
 • Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội

 

 

 

I. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT:

1.1. Nội dung thiết kế kỹ thuật thi công:

Hồ sơ gồm 2 tập:

Tập 1 – Thuyết minh, dự toán và bản vẽ phần đIện

Tập 2 – Thuyết minh, dự toán và bản vẽ phần xây dựng

1.2. Các quy định và tiêu chuẩn  quy phạm đã áp dụng

– Tiêu chuẩn XD Việt Nam.

– Quy phạm trang bị điện : 11-TCN-19(21)-84 do Bộ điện lực ban hành năm 1984.

– Quy định của Công ty điện lực Thành phố Hà nội trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện

– Đơn giá XDCB ban hành theo quyết định  số  24/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 66/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 67/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp

– Đơn giá xây dựng cơ bản công tác thí nghiệm và hiệu chỉnh đường dây và trạm  ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-BCN ngày 24/12/1999 của Bộ công nghiệp.

– Thông báo giá vật liệu  xây dựng của Sở TC-VG

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 286/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 285/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp

– Thông tư  07/2003/TT-BXD của Bộ xây dựng  ra ngày 17 tháng 6 năm 2003.

– Thông tư 120/2004/TT-BTC  hướng dẫn thi hành NGhị định 158/2004/NĐ-CP ra ngày 10/02/2004

– Quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

– Quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng  ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

– Thông tư số 70/2000/TT-BTC ra ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

 

 

II. KẾT QUẢ  THẨM  THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG.

2.1. TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật do  Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế điện lực Hà nội lập là đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh được phép  hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng công trình tương tự có các kỹ sư phụ trách các bộ môn kỹ thuật đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế.

 

2.2. KẾT QUẢ THẨM TRA KỸ THUẬT.

1. Tóm tắt  thiết kế điện:

Nguồn điện:   ~22KV lộ 683-E3 được lấy từ  cột đIểm đấu cột rẽ nhánh vào trạm BA Vĩnh Tuy.

Trạm Ba 6(22)kV-560kVA kiểu KIOSK: : đặt trong đất nhà trường, lấy đIện từ cột đIểm đấu vào bằng cáp ngầm 24kV-Cu-XLPE-3x240mm2.

Nối đất trạm :       yêu cấu £ 4 ôm.

Cấp đIện hạ thế :  xa ~40m bằng 02 cáp ngầm 0,6/1kV-Cu-XLPE-4x185mm2.

2. Nhận xét về thiết kế điện:

Bố trí thiết bị cột điểm đấu, sơ đồ phân phối điện ở trạm KIOSK hợp lí. Các thiết bị điện  của cột điểm đấu và trạm biến áp được chọn đảm bảo an toàn.

Về cơ bản thuyết minh và bản vẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ngoại trừ một số đIểm cần bổ sung và chỉnh sửa.

3. Kiến nghị :

– Bổ sung trên sơ đồ bố trí cột điểm đấu (Bản vẽ 79-02-02):

 • Sơ đồ nguyên lí 1 dây cột điểm đấu.
 • Đánh số và đặt tên các chi tiết (tương ứng với tên trong thống kê).
 • Kích thước cao độ lắp đặt các thiết bị trên cột.
 • Thiếu hệ thống nối đất tại cột đIểm đấu.

– Chỉnh sửa tuyến cáp ngầm 22kV từ cột đIểm đấu vào trạm KIOSK:

+ Tuyến cáp 22kV qua đường và rẽ ngay trong lòng đường giữa cổng vào trường là không hợp lí (bản vẽ 79-01-04) bởi sẽ bất tiện cho việc sửa chữa thay thế cáp và đóng cọc mốc. Hai đầu ống cần nằm trong phạm vi hè đường.

– Bổ sung bản vẽ mặt bằng (phóng to) tại vị trí trạm biến áp 560kVA để biết toạ độ trạm và việc bố trí trạm có phù hợp với các công trình xung quanh hay không.

III. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ  SƠ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

3.1. Cơ sở thực hiện :

 1. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.
 2. Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ra ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP.
 3. Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ – CP ra ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP và Nghị định số 12/2000/NĐ – CP
 4. Căn cứ Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 5. Hồ sơ dự toán thiết kế
 6. Hồ sơ thiết kế có liên quan:

– Hồ sơ thiết kế thi công công trình do Công cổ phần  tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội

 1. Văn bản liên quan:

– Đơn giá XDCB ban hành theo quyết định  số  24/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 66/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 67/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp

– Đơn giá xây dựng cơ bản công tác thí nghiệm và hiệu chỉnh đường dây và trạm  ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-BCN ngày 24/12/1999 của Bộ công nghiệp.

– Thông báo giá vật liệu  xây dựng số 02/TBVLXD của Sở TC-VG Hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 286/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 285/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp

– Thông tư  07/2003/TT-BXD của Bộ xây dựng  ra ngày 17 tháng 6 năm 2003.

– Thông tư 120/2004/TT-BTC  hướng dẫn thi hành NGhị định 158/2004/NĐ-CP ra ngày 10/02/2004

– Quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

– Quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng  ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

– Thông tư số 70/2000/TT-BTC ra ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

– Thông tư số 05/2003/ TT-BXD ra ngày 14 tháng 03 năm 2004 của Bộ xây dựng về việc điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công

 

3.2. Nội dung thẩm tra

– Kiểm tính phần khối lượng;

– Kiểm tính phần giá và các chính sách áp dụng;

– Tổng hợp giá trị dự toán sau thẩm tra;

Các hạng mục thẩm tra bao gồm:

– Phần xây lắp

– Phần thiết bị

– Phần chi phí khác

3.3. Kết quả thẩm tra

a.Phần xây lắp

* Về khối lượng

– Các khối lượng lập trong dự toán khớp với bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên một số khối lượng cáp tính hao hụt quá nhiều ( trục hạ thế)

– Các khối lượng khác có sai số không lớn, được thể hiện trong bảng tính chi tiết.

* Về đơn giá

– Các đơn giá đã áp dụng phù hợp .

– Tính chênh lệch vật liệu không đúng theo TB 02/TBVLXD  ra ngày 1/6/2004 và TB 01/TBVLXD ra ngày 1/4/2004

– Các đơn giá khác có sai số không lớn, được thể hiện trong bảng tính chi tiết.

– Chưa đua phanà thử nghiệm vào tổng hợp

* Về mặt tính toán số học

– Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần xây lắp  theo kết quả thẩm tra

Giá trị dự toán thiết kế:              299.858.653 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:            272.988.855 đồng;

Giá trị giảm sau thẩm tra:            -26.869.798 đồng;

Lý do giảm chính:

+ Hiệu chỉnh lại một số đơn giá và khối lượng.

+ Giá bệ biến áp thiết kế tính 6 triệu trong khí đó đã có phần chi phí xây lắp bệ

+ Phần cáp thuộc trụ hạ thế trong phanà lắp nhân công chỉ tính 50m, trong phần giá vật liệu tính 90m.

b. Phần mua sắm thiết bị.

*Về khối lượng

– Các khối lượng lập trong dự toán khớp với bản vẽ thiết kế;

* Về đơn giá

– Giá vật tư đã áp dụng phù hợp với giá cả thị trường

* Về mặt tính toán số học

– Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần mua sắm thiết bị

Giá trị dự toán thiết kế:              327.540.223 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:            327.540.223 đồng;

Chênh lệch sau thẩm tra:                              0 đồng;

c.Phần chi phí khác

* Về mặt áp dụng

áp dụng theo đúng Quy định, văn bản hiện hành

Chưa tính chi phí Ban quản lý

Chưa tính chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Chi phí giám sát xây lắp tính sai

* Về mặt tính toán số học

Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần chi phí khác theo kết quả thẩm tra

Giá trị dự toán thiết kế:                18.364.492 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:              26.318.259 đồng;

Giá trị tăng sau thẩm tra:               7.953.766 đồng;

Lý do  tăng  là:

– Tính lại tỷ lệ các chi phí khác theo giá trị thẩm tra.

3.4. Kết luận chung

– Dự toán thiết kế  công trình Trạm biến áp 560KVA-6(22)/0.4KV do đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội lập đã tuân thủ đúng các quy định về lập hồ sơ dự toán. Các khối lượng được tính về cơ bản khớp với hồ sơ thiết kế. Các đơn giá, định mức được áp dụng đúng với quy định hiện hành của Nhà Nước;

– Một số khối lượng, đơn giá chưa chính xác được điều chỉnh chi tiết trong bảng tính giá trị dự toán thẩm tra ( phụ lục kèm theo)

– Kết quả về giá trị  dự toán làm tròn sau thẩm tra là : 689.532.000đồng (Sáu trăm tám mươi chín triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn đồng), giảm so với giá trị dự toán là  20.187.000đồng, trong đó:

 

STT

Hạng mục

Giá trị thiết kế lập

Giá trị thẩm tra lập

Chênh lệch

A

Phần xây lắp

299.858.653

272.988.855

-26.869.798

1

Tuyến cao thế

110.844.208

110.651.549

-192.659

2

Bệ đặt trạm biến thế

4.040.273

4.579.515

539.242

3

Trạm biến thế

130.539.487

119.043.075

-11.496.412

4

Trục hạ thế

48.229.104

31.734.867

-16.494.237

5

Thử nghiệm

6.205.581

6.979.849

774.268

B

Phần thiết bị

327.540.223

327.540.223

0

Tuyến cao thế

32.175.000

32.175.000

0

Trạm biến thế

295.365.223

295.365.223

0

C

Phần KTCB khác

18.364.492

26.318.259

7.953.766

D

Phần dự phòng

63.955.778

62.684.734

-1.271.044

Tổng cộng

709.719.146

689.532.070

-20.187.076

 

IV. KẾT LUẬN  VÀ KIẾN NGHỊ

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã tuân thủ  theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình theo Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

Thiết kế về cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên cần bổ sung và chỉnh sửa một số điểm kiến nghị trên.

Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam kính chuyển Quí cơ quan xem xét, nghiên cứu  phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng Quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

CÔNG TY TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

 

Nơi nhận :

– Như trên.

– Lưu công ty

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

THIẾT KẾ  KỸ THUẬT THI CÔNG  VÀ   DỰ TOÁN

CÔNG TRÌNH : TRẠM BIẾN ÁP 560KVA- 6(22)/0.4KV

Kính gửi :

 – TRƯỜNG CÁN BỘ THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG

 • Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ra ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP.
 • Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ – CP ra ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP và Nghị định số 12/2000/NĐ – CP
 • Căn cứ Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Căn cứ hợp đồng kinh tế ký giữa  Trường cán bộ thương mại Trung Ương và  Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị Việt Nam về việc thẩm tra thiết kế  kỹ thuật thi công và   dự toán trạm biến áp 560KVA
 • Căn cứ bộ tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Nhà Xuất bản Xây dựng ấn hành năm 1997 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

Sau khi xem xét, cơ quan thẩm tra Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và  dự toán  công trình như sau :

 • Tên công trình : Trạm biến áp 6(22)kV-560KVA- Trường cán bộ thương mại Trung ương.
 • Chủ đầu tư : Trường cán bộ thương mại Trung ương.
 • Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội

 

 

 

I. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT:

1.1. Nội dung thiết kế kỹ thuật thi công:

Hồ sơ gồm 2 tập:

Tập 1 – Thuyết minh, dự toán và bản vẽ phần đIện

Tập 2 – Thuyết minh, dự toán và bản vẽ phần xây dựng

1.2. Các quy định và tiêu chuẩn  quy phạm đã áp dụng

– Tiêu chuẩn XD Việt Nam.

– Quy phạm trang bị điện : 11-TCN-19(21)-84 do Bộ điện lực ban hành năm 1984.

– Quy định của Công ty điện lực Thành phố Hà nội trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện

– Đơn giá XDCB ban hành theo quyết định  số  24/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 66/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 67/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp

– Đơn giá xây dựng cơ bản công tác thí nghiệm và hiệu chỉnh đường dây và trạm  ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-BCN ngày 24/12/1999 của Bộ công nghiệp.

– Thông báo giá vật liệu  xây dựng của Sở TC-VG

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 286/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 285/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp

– Thông tư  07/2003/TT-BXD của Bộ xây dựng  ra ngày 17 tháng 6 năm 2003.

– Thông tư 120/2004/TT-BTC  hướng dẫn thi hành NGhị định 158/2004/NĐ-CP ra ngày 10/02/2004

– Quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

– Quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng  ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

– Thông tư số 70/2000/TT-BTC ra ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

 

 

II. KẾT QUẢ  THẨM  THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG.

2.1. TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật do  Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế điện lực Hà nội lập là đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh được phép  hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng công trình tương tự có các kỹ sư phụ trách các bộ môn kỹ thuật đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế.

 

2.2. KẾT QUẢ THẨM TRA KỸ THUẬT.

1. Tóm tắt  thiết kế điện:

Nguồn điện:   ~22KV lộ 683-E3 được lấy từ  cột đIểm đấu cột rẽ nhánh vào trạm BA Vĩnh Tuy.

Trạm Ba 6(22)kV-560kVA kiểu KIOSK: : đặt trong đất nhà trường, lấy đIện từ cột đIểm đấu vào bằng cáp ngầm 24kV-Cu-XLPE-3x240mm2.

Nối đất trạm :       yêu cấu £ 4 ôm.

Cấp đIện hạ thế :  xa ~40m bằng 02 cáp ngầm 0,6/1kV-Cu-XLPE-4x185mm2.

2. Nhận xét về thiết kế điện:

Bố trí thiết bị cột điểm đấu, sơ đồ phân phối điện ở trạm KIOSK hợp lí. Các thiết bị điện  của cột điểm đấu và trạm biến áp được chọn đảm bảo an toàn.

Về cơ bản thuyết minh và bản vẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ngoại trừ một số đIểm cần bổ sung và chỉnh sửa.

3. Kiến nghị :

– Bổ sung trên sơ đồ bố trí cột điểm đấu (Bản vẽ 79-02-02):

 • Sơ đồ nguyên lí 1 dây cột điểm đấu.
 • Đánh số và đặt tên các chi tiết (tương ứng với tên trong thống kê).
 • Kích thước cao độ lắp đặt các thiết bị trên cột.
 • Thiếu hệ thống nối đất tại cột đIểm đấu.

– Chỉnh sửa tuyến cáp ngầm 22kV từ cột đIểm đấu vào trạm KIOSK:

+ Tuyến cáp 22kV qua đường và rẽ ngay trong lòng đường giữa cổng vào trường là không hợp lí (bản vẽ 79-01-04) bởi sẽ bất tiện cho việc sửa chữa thay thế cáp và đóng cọc mốc. Hai đầu ống cần nằm trong phạm vi hè đường.

– Bổ sung bản vẽ mặt bằng (phóng to) tại vị trí trạm biến áp 560kVA để biết toạ độ trạm và việc bố trí trạm có phù hợp với các công trình xung quanh hay không.

III. NỘI DUNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ  SƠ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

3.1. Cơ sở thực hiện :

 1. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.
 2. Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ra ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP.
 3. Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ – CP ra ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi bổ sung quy chế điều lệ QLĐTXD ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ – CP và Nghị định số 12/2000/NĐ – CP
 4. Căn cứ Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 5. Hồ sơ dự toán thiết kế
 6. Hồ sơ thiết kế có liên quan:

– Hồ sơ thiết kế thi công công trình do Công cổ phần  tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội

 1. Văn bản liên quan:

– Đơn giá XDCB ban hành theo quyết định  số  24/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 66/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 67/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ công nghiệp

– Đơn giá xây dựng cơ bản công tác thí nghiệm và hiệu chỉnh đường dây và trạm  ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-BCN ngày 24/12/1999 của Bộ công nghiệp.

– Thông báo giá vật liệu  xây dựng số 02/TBVLXD của Sở TC-VG Hà nội

– Đơn giá lắp đặt trạm biến thế điện lực ban hàn kèm theo quyết định số 286/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp.

– Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện ban hàn kèm theo quyết định số 285/QĐ-NLĐK ngày 23/2/2004 của Bộ công nghiệp

– Thông tư  07/2003/TT-BXD của Bộ xây dựng  ra ngày 17 tháng 6 năm 2003.

– Thông tư 120/2004/TT-BTC  hướng dẫn thi hành NGhị định 158/2004/NĐ-CP ra ngày 10/02/2004

– Quyết định 15/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

– Quyết định 12/2001/QĐ-BXD ra ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng  ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

– Thông tư số 70/2000/TT-BTC ra ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

– Thông tư số 05/2003/ TT-BXD ra ngày 14 tháng 03 năm 2004 của Bộ xây dựng về việc điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công

 

3.2. Nội dung thẩm tra

– Kiểm tính phần khối lượng;

– Kiểm tính phần giá và các chính sách áp dụng;

– Tổng hợp giá trị dự toán sau thẩm tra;

Các hạng mục thẩm tra bao gồm:

– Phần xây lắp

– Phần thiết bị

– Phần chi phí khác

3.3. Kết quả thẩm tra

a.Phần xây lắp

* Về khối lượng

– Các khối lượng lập trong dự toán khớp với bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên một số khối lượng cáp tính hao hụt quá nhiều ( trục hạ thế)

– Các khối lượng khác có sai số không lớn, được thể hiện trong bảng tính chi tiết.

* Về đơn giá

– Các đơn giá đã áp dụng phù hợp .

– Tính chênh lệch vật liệu không đúng theo TB 02/TBVLXD  ra ngày 1/6/2004 và TB 01/TBVLXD ra ngày 1/4/2004

– Các đơn giá khác có sai số không lớn, được thể hiện trong bảng tính chi tiết.

– Chưa đua phanà thử nghiệm vào tổng hợp

* Về mặt tính toán số học

– Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần xây lắp  theo kết quả thẩm tra

Giá trị dự toán thiết kế:              299.858.653 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:            272.988.855 đồng;

Giá trị giảm sau thẩm tra:            -26.869.798 đồng;

Lý do giảm chính:

+ Hiệu chỉnh lại một số đơn giá và khối lượng.

+ Giá bệ biến áp thiết kế tính 6 triệu trong khí đó đã có phần chi phí xây lắp bệ

+ Phần cáp thuộc trụ hạ thế trong phanà lắp nhân công chỉ tính 50m, trong phần giá vật liệu tính 90m.

b. Phần mua sắm thiết bị.

*Về khối lượng

– Các khối lượng lập trong dự toán khớp với bản vẽ thiết kế;

* Về đơn giá

– Giá vật tư đã áp dụng phù hợp với giá cả thị trường

* Về mặt tính toán số học

– Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần mua sắm thiết bị

Giá trị dự toán thiết kế:              327.540.223 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:            327.540.223 đồng;

Chênh lệch sau thẩm tra:                              0 đồng;

c.Phần chi phí khác

* Về mặt áp dụng

áp dụng theo đúng Quy định, văn bản hiện hành

Chưa tính chi phí Ban quản lý

Chưa tính chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Chi phí giám sát xây lắp tính sai

* Về mặt tính toán số học

Các số liệu tính toán không có sai số số học;

* Giá trị dự toán phần chi phí khác theo kết quả thẩm tra

Giá trị dự toán thiết kế:                18.364.492 đồng;

Giá trị dự toán thẩm tra:              26.318.259 đồng;

Giá trị tăng sau thẩm tra:               7.953.766 đồng;

Lý do  tăng  là:

– Tính lại tỷ lệ các chi phí khác theo giá trị thẩm tra.

3.4. Kết luận chung

– Dự toán thiết kế  công trình Trạm biến áp 560KVA-6(22)/0.4KV do đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế Điện lực Hà nội lập đã tuân thủ đúng các quy định về lập hồ sơ dự toán. Các khối lượng được tính về cơ bản khớp với hồ sơ thiết kế. Các đơn giá, định mức được áp dụng đúng với quy định hiện hành của Nhà Nước;

– Một số khối lượng, đơn giá chưa chính xác được điều chỉnh chi tiết trong bảng tính giá trị dự toán thẩm tra ( phụ lục kèm theo)

– Kết quả về giá trị  dự toán làm tròn sau thẩm tra là : 689.532.000đồng (Sáu trăm tám mươi chín triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn đồng), giảm so với giá trị dự toán là  20.187.000đồng, trong đó:

 

STT

Hạng mục

Giá trị thiết kế lập

Giá trị thẩm tra lập

Chênh lệch

A

Phần xây lắp

299.858.653

272.988.855

-26.869.798

1

Tuyến cao thế

110.844.208

110.651.549

-192.659

2

Bệ đặt trạm biến thế

4.040.273

4.579.515

539.242

3

Trạm biến thế

130.539.487

119.043.075

-11.496.412

4

Trục hạ thế

48.229.104

31.734.867

-16.494.237

5

Thử nghiệm

6.205.581

6.979.849

774.268

B

Phần thiết bị

327.540.223

327.540.223

0

Tuyến cao thế

32.175.000

32.175.000

0

Trạm biến thế

295.365.223

295.365.223

0

C

Phần KTCB khác

18.364.492

26.318.259

7.953.766

D

Phần dự phòng

63.955.778

62.684.734

-1.271.044

Tổng cộng

709.719.146

689.532.070

-20.187.076

 

IV. KẾT LUẬN  VÀ KIẾN NGHỊ

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã tuân thủ  theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình theo Quyết định số 18/2003 /QĐ – BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

Thiết kế về cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên cần bổ sung và chỉnh sửa một số điểm kiến nghị trên.

Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam kính chuyển Quí cơ quan xem xét, nghiên cứu  phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng Quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

CÔNG TY TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

 

Nơi nhận :

– Như trên.

– Lưu công ty

 

Câu hỏi : thiết kế nhà xưởng
Mật khẩu: 20XXXXXX (8 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.


👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup – 700Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.