Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

0
546
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 (Ap dụng PL 9- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

Công trình :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kiểm tra hiện trường xảy ra sự cố được lập với các nội dung sau:

  1. Thời điểm xảy ra sự cố: ……h……, ……/…/200
  2. Mô tả về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Tình hình thiệt hại về người, về vật chất:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Sơ bộ về nguyên nhân sự cố:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                     NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

Các thành phần tham gia lập biên bản khác

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu):

          NHÀ THẦU GIÁM SÁT                                                     CHỦ ĐẦU TƯ                          

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

          

 

                                                                              

 

            NHÀ THẦU THIẾT KẾ                                              NHÀ THẦU THI CÔNG

           XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH                                     XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH                 

             

 

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Xếp ngang Đài loan HT-11 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải