Google search engine
Trang chủBiên bản nghiệm thuBiên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

Download Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

Mật khẩu : Cuối bài viết

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình……….

Công trình …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

  Địa điểm, ngày… tháng…… năm….

 BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………….……..

2.Hạng mục công trình xảy ra sự cố:………………………………………….……

3.Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….………………..

4.Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

  1. a) Thời điểm xảy ra sự cố: ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….
  2. b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………
  3. c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất………………………..…..…….
  4. d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)………………………..……………………..
  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

Nhà thầu thi công xây dựng: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Các thành phần khác, nếu có.

 

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : Nhà máy Patron Vina
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU