BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN

THANH LÝ HỢP ĐỒNG

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Công trình: …………………

Căn cứ Hợp đồng tư vấn xây dựng số: 48/HĐ-TVXD ngày 15/10/2008 giữa Ban quản lý ………………… và Công ty …………………. về việc Khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: ……………………………………………………………………………………

Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã được hai bên thống nhất nghiệm thu;

Hôm nay ngày     tháng    năm 2008, tại Ban quản lý ………………………………………………..

  1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Tên đơn vị: Ban quản lý …………..

– Địa chỉ:

– Đại diện:

– Điện thoại:                   Fax:

– Tài khoản số:

  1. Bên nhận thầu ( gọi tắt là bên B ):

– Tên đơn vị: Công ty

– Địa chỉ:

– Đại diện:

– Điện thoại:                   Fax:

– Tài khoản số:

– Mã số thuế:

HAI BÊN THỐNG NHẤT LẬP BIÊN BẢN

THANH LÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

  1. Về khối lượng thực hiện

Bên B hoàn thành đầy đủ các nội dung của bản hợp đồng đã ký kết.

  1. Về kinh phí hợp đồng:
  2. Giá trị hợp đồng:

(Bằng chữ: ………………………………..)

  1. Giá trị thanh toán theo khối lượng hai bên A và bên B xác nhận: ……

(Bằng chữ: ………………………..)

  1. Giá trị Hợp đồng tại thời điểm thanh lý làm tròn là …….

(Bằng chữ: ……………………..)

  1. Kinh phí bên A đã thanh toán cho bên B: không.
  2. Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B là …….

(Bằng chữ: Chín triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)

– Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B số tiền trên sau….. ngày kể từ ngày ký thanh lý hợp đồng.

Biên bản Thanh lý hợp đồng được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 04 bản để làm căn cứ thực hiện./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                  ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải