Google search engine
Trang chủTIN TỨCHồ sơ thanh toán giai đoạn bao gồm thủ tục gì

Hồ sơ thanh toán giai đoạn bao gồm thủ tục gì

Thanh toán đơn giản là thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao các phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác. Tiền là phương tiện thực hiện trao đổi hàng hóa, đồng thời là việc kết thúc quá trình trao đổi. Lúc này tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán. Sự vận động của tiền tệ có thể tách rời hay độc lập tương đối với sự vận động của hàng hoá

Download mẫu  Hồ sơ thanh toán giai đoạn


Mật khẩu : Cuối bài viết

Xem thêm : Mẫu hồ sơ thanh toán giai đoạn

Việc thanh toán đợt có nhiều loại nhưng hosoxaydung.com xin đưa ra các loại thanh toán như sau :
(1) Thanh toán tiền tạm ứng hợp đồng;

(2) Thanh toán khối lượng hoàn thành;

(3) Thanh toán khối lượng cuối cùng hay còn gọi là quyết toán.
Chi tiết nội dung các mục như sau :

Thanh toán tiền tạm ứng :

 •  Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.
 • Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.
 • Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Thanh toán khối lượng hoàn thành :

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng trọn gói:

          Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng.          

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

          Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

            Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo thời gian:

– Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

– Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thanh toán theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng. Tỷ lệ (%) cho các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành được quy định trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng:

            Việc thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng theo quy định tại khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trên đây.

Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng, thực hiện theo các thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

e) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành;

Thanh toán khối lượng cuối cùng hay còn gọi là quyết toán :

Đây là khâu cuối cùng nhưng rất quan trọng đó là tổng hợp lại các giai đoạn thanh toán trên và tùy thuộc từng hợp đồng đã ký kết sẽ có các yêu cầu làm hồ sơ quyết toán khác nhau

Ví dụ với hợp đồng trọn gói :

Trong hợp đồng phải quy định trình tự, thủ tục, thời hạn giao nộp quyết toán nhưng không quá 30 ngày, nội dung hồ sơ quyết toán hợp đồng, các biểu mẫu kèm theo (nếu có) cho việc quyết toán hợp đồng. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng cụ thể trên nguyên tắc tài liệu đã có (biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán các giai đoạn) chỉ lập bảng thống kê, tài liệu nào chưa có thì làm mới. Nội dung chủ yếu của hồ sơ bao gồm:

Tham khảo thêm: Thư viện Hồ sơ thanh toán

Hồ sơ hoàn công (đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình) đã được các bên xác nhận.

Các biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

Biên bản xác nhận khối lượng công việc phát sinh.

Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng

Bản xác định giá trị quyết toán hợp đồng đã được các bên xác nhận

Các tài liệu khác có liên quan

Dịch vụ Tư vấn Hồ sơ xây dựng .com

 • Hồ sơ thanh quyết toán công trình dân dụng gọi ngay
 • Tư vấn quyết toán công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất
 • Tư vấn hồ sơ hoàn công công trình giao thông
 • Lập hồ quyết toán hoàn công công trình thủy lợi

Lưu ý: Ý kiến của các chuyên gian xây dựng văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:  0904.87.33.88 Các kỹ sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Lời kết

Bạn có khả năng kiểm soát toàn bộ hồ sơ thanh toán của bạn, vì vậy việc làm hồ sơ thanh toán chuẩn xác giúp bạn giảm bớt thời gian phải chỉnh sửa sau này.

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho hồ sơ thanh toán là gì, cũng như cách cách làm và những lợi ích mà nó mang lại.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ bài viết này lên facebook và với mọi người dùng .

Bạn cũng có thể tham khảo những bài viết khác tại blog của Hồ sơ xây dựng (Dịch Vụ làm hồ sơ xây dựng chuyên nghiệp) cũng như nếu bạn có bất kì thắc mắc gì, hãy comment bên dưới nhé.

Bài viết được đóng góp xây dựng bởi Admin Phạm Quang, một thành viên của group Cộng đồng xây dựng Việt Nam

Tài liệu Tham Khảo:

Có thể bạn quan tâm:

 • Hồ sơ thanh toán là gì ? – Cách làm hồ sơ thanh toán nhanh nhất
 • Mẫu hồ sơ thanh toán – Tổng hợp thanh toán tư vấn, xây dựng, giám sát
 • Cẩm nang làm hồ sơ thanh toán toàn tập
 • Hướng dẫn làm chủ  hồ sơ thanh toán cho mọi công trình
 • Khóa học online hồ sơ thanh toán cho người mới bắt đầu

Câu hỏi : xây dựng nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU