Google search engine
Trang chủTIN TỨCNhững việc cần làm khi kết thúc việc xây dựng đưa dự...

Những việc cần làm khi kết thúc việc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng

Nội dung công việc phải thực hiện khi kết thúc xây dựng bao gồm:

 1. Nghiệm thu, bàn giao CT.
 2. Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu.
 • Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng XDCT.
 1. Thực hiện việc kết thúc hoạt động XDCT.
 2. Hướng dẫn sử dụng CT và vận hành CT.
 3. Bảo hành CT.
 • Bảo trì CT.
 • Thanh quyết toán vốn đầu tư.

 

 1. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
 2. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
 3. Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.
 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:
 5. a) Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
 6. b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
 7. c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
 8. Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu.
 9. Khi chủ đầu tư, nhà thầu là người nước ngoài thì các biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công bộ phận công trình và công trình xây dựng được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài do chủ đầu tư lựa chọn.

 

 1. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội bộ như sau:

 

– Đội trưởng;

 

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp;

 

– Tổ trưởng tổ công nhân trực tiếp thi công;

 

– Đại diện nhà thầu thi công công việc, giai đoạn thi công xây dựng tiếp nhận để tiếp tục thi công ( nếu có)

 

– Đại diện Tổ quản lý chất lượng giúp Chỉ huy trưởng công trường;

 

– Đại diện của Phòng kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng.

 1. Nghiệm thu công việc xây dựng
 2. 1. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng:
 3. a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
 4. b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
 5. c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
 6. d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

đ) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

 1. e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 2. g) Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.
 3. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
 4. a) Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;
 5. b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
 6. c) Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng và việc lắp đặt thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
 7. d) Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả nghiệm thu phần xây dựng được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và Phụ lục 4b của Nghị định này. Những người trực tiếp nghiệm thu phải ký tên và ghi rõ họ tên trong biên bản nghiệm thu.
 8. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 9. a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
 10. b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

 1. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của nhà thầu thi công xây dựng thì nhà thầu phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu thi công xây dựng công trình.

 

 

 

 

 

 

 1. MẪU DẤU CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

( Kèm theo Thông tư số 12  /2005/TT-BXD ngày  15   tháng 7 năm 2005  )

 

Ghi tên Chủ đầu tư
BẢN VẼ THI CÔNG

ĐÃ PHÊ DUYỆT

 

….. ngày ….. tháng ….. năm ….

 

Họ và tên, chữ ký, chức vụ người  xác nhận

 

 

 

Ghi chú:  Trong dấu  phải nêu đủ nội dung quy định. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.

 

 1. Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
 2. Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng:
 3. a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 (căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng) và các kết quả thí nghiệm khác;
 4. b) Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu;
 5. c) Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
 6. d) Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng và giai đoạn thi công xây dựng hoàn thành của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

đ) Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

 1. Nội dung và trình tự nghiệm thu:
 2. a) Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, chạy thử đơn động và liên động không tải;
 3. b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường do nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện;
 4. c) Kiểm tra bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
 5. d) Kết luận về sự phù hợp với tiêu chuẩn và thiết kế xây dựng công trình được phê duyệt; cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5a, 5b và 5c của Nghị định này.
 6. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 7. a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;
 8. b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác  nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.

 1. Các giai đoạn xây dựng:
 • CT Dân dụng và công nghiệp: San nền, gia cố nền – Cọc – Đài cọc – Dầm giằng móng và kết cấu ngầm – Kết cấu thân – Cơ điện & hoàn thiện.
 • CT cấp thoát nước: Đào và chuẩn bị nền – Hố khoan tạo lỗ giếng (đối với  giếng khai thác nước)- Kết cấu Giếng – Đặt ống, thử tải từng đoạn ống trước khi lấp đất –  Lắp đặt mạng ống nước thô, quản lý, phân phối, truyền dẫn -Thử tải toàn tuyến ống, xúc xả làm vệ sinh ống, thụt rửa giếng.
 • Công trình cầu: Móng, mố trụ – Dầm cầu – Hoàn thiện.
 • Công trình đường: Nền (các lớp nền)- Móng – áo đường.
 • Công trình thuỷ lợi: Việc phân chia các giai đoạn xây dựng tương tự như các loại công trình trên.
 1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng
 2. Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng:
 3. a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, e (căn cứ nghiệm thui công việc);
 4. b) Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
 5. c) Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;
 6. d) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

đ) Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

 1. e) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.
 2. Nội dung và trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:
 3. a) Kiểm tra hiện trường;
 4. b) Kiểm tra bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
 5. c) Kiểm tra kết quả thử nghiệm, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ;
 6. d) Kiểm tra các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành;

đ) Kiểm tra quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng;

 1. e) Chấp thuận nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. Biên bản nghiệm thu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của Nghị định này.
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu gồm:
 3. a) Phía chủ đầu tư:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

 1. b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật;

– Người phụ trách thi công trực tiếp.

 1. c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật;

– Chủ nhiệm thiết kế.

 1. Bản vẽ hoàn công
 2. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công.

Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.

 1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.
 2. Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.
 3. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 4. Đối với các công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
 5. a) Các công trình xây dựng công cộng tập trung đông người như nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, trường học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công trình xây dựng có chức năng tương tự;
 6. b) Nhà chung cư, nhà làm việc, khách sạn nhiều tầng;
 7. c) Các công trình hóa chất và hóa dầu, công trình kho chứa dầu, khí;
 8. d) Các công trình đê, đập, cầu, hầm lớn.
 9. Các công trình quan trọng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải kiểm tra và chứng nhận chất lượng.
 10. Khuyến khích thực hiện kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 11. Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng đối với công trình xây dựng.

 

 1. BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
 1. Công trình xây dựng chỉ được bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư khi đó xây lắp hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng (kể cả việc hoàn thiện nội, ngoại thất công trình và thu dọn vệ sinh mặt bằng).
 2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình, trong quỏ trình xây dựng cú thể tiến hành bàn giao tạm thời từng phần việc, hạng mục công trình thuộc dự ỏn hoặc dự ỏn thành phần để khai thác tạo nguồn vốn thúc đẩy việc hoàn thành toàn bộ dự án.
 3. Khi bàn giao toàn bộ công trình, phải giao cả hồ sơ hoàn thành công trình, những tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình được bàn giao, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dưỡng công trình.

 

 1. DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CTXD

PHỤ LỤC 3

( Kèm theo Thông tư số  12 /2005/TT-BXD ngày 15  tháng 7 năm 2005  )

Tên chủ đầu tư                     DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(kèm theo Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu theo mẫu phụ lục số 2 )

 

 1. A. HỒ SƠ PHÁP LÝ

 

 1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình , từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền .

 

 1. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào :

 

– Cấp điện ;

– Sử dụng nguồn nước ;

– Khai thác nước ngầm ;

– Khai thác khoáng sản , khai thác mỏ;

– Thoát nước ( đấu nối vào hệ thống nước thải chung) ;

– Đường giao thông bộ , thuỷ ;

– An toàn  của đê ( công trình chui qua đê , gần đê , trong phạm vi bảo vệ đê …).

– An toàn giao thông (nếu có).

 

 1. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất l­ượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng ).

 

 1. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng …).

 

 1. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định;

 

 1. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định;

 

 1. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (lập theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tư này).

 

 1. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 2. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện… (có danh mục bản vẽ kèm theo).

 

 1. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền, gia cố nền, cọc ,đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân,  cơ điện và hoàn thiện …

 

 1. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần : san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện … do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện .

 

 1. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: cấp điện, cấp nước, cấp gaz … do nơi sản xuất cấp .

 

 1. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định.

 

 1. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị . Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).

 

 1. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị ( không tải và có tải )

 

 1. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.

 

 1. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy,nổ.

 

 1. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trưòng).

 

 1. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc, lưu lượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước-chất lỏng ….).

 

 1. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc, kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng ) . bể chứa bằng kim loại …

 

 1. Các tài liệu đo đạc , quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay… )

 

14 Nhật ký thi công xây dựng công trình .

 

 1. Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình

 

 1. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về :

 

– Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt ;

– Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước ;

– Phòng cháy chữa cháy,nổ;

– Chống sét;

– Bảo vệ môi trường;

– An toàn lao động, an toàn vận hành;

– Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

– Chỉ giới đất xây dựng;

– Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông…);

– An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);

– Thông tin liên lạc (nếu có).

 

 1. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế , thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập cấp ( kể cả các nhà thầu nước ngoài tham gia tư vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất lượng) xem xét và cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình .

 

 1. Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt.

 

 1. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình ( nếu có )

 

 1. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu ( nếu có ).

 

 1. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng .

 

 1. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

………, ngày…….. tháng…….. năm……..

 

CHỦ ĐẦU TƯ

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Ghi chú :

 

Căn cứ vào quy mô công trình và giai đoạn nghiệm thu công trình  để xác định danh mục hồ sơ tài liệu trên cho phù hợp. Các giai đoạn xây dựng thưòng được chia như sau :

 

– Đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các giai đoạn xây dựng  bao gồm: San nền, gia cố nền- Cọc- Đài cọc- Dầm giằng móng và kết cấu ngầm- Kết cấu thân- Cơ điện và hoàn thiện.

 

– Đối với công trình cấp thoát nước , các giai đoạn xây dựng bao gồm: Đào và chuẩn bị nền –  Hố khoan tạo lỗ giếng ( đối với  giếng khai thác nước )- Kết cấu Giếng – Đặt ống , thử tải từng đoạn ống trước khi lấp đất –  Lắp đặt mạng ống nước thô , quản lý, phân phối , truyền dẫn -Thử tải toàn tuyến ống, xúc xả làm vệ sinh ống, thụt rửa giếng 

 

– Đối với công trình cầu, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Móng, mố trụ – Dầm cầu- Hoàn thiện.           

 

– Đối với công trình  đường, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Nền ( các lớp nền )- Móng – áo đường.

 

– Đối với công trình thuỷ lợi :việc phân chia  các giai đoạn xây dựng tương tự như các loại công trình trên.

 

II  BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ NGHIỆM THU

PHỤ LỤC 2

( Kèm theo Thông tư số 12  /2005/TT-BXD ngày  15   tháng 7 năm 2005  )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

 

…………….., ngày……… tháng ……. năm 200

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ  NGHIỆM THU

GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ,

HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH

ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ  DỤNG

 

Công trình …………………………….………   Thuộc dự án đầu tư nhóm………………..

 

Hạng mục công trình……………………………………………………………..………………………..

Địa điểm xây dựng …………………………………………………………………..………………..

 

Thời gian kiểm tra

 

Bắt đầu         h 00 , ngày       tháng       năm 200

Kết thúc        h 00 , ngày       tháng       năm 200

 

Các bên tham gia kiểm tra:

 

– Đại diện Chủ đầu tư công trình:                                 tên của cơ quan, đơn vị

 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng người tham gia

 

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:                tên của nhà thầu

 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng người tham gia

 

– Đại diện nhà thầu thi công xây dựng:                                tên của nhà thầu

 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng người tham gia

 

– Đại diện Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu :     tên của cơ quan

 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng người tham gia

 

đã tiến hành những việc sau :

 

– Kiểm tra danh mục hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng …………………hoặc hoàn thành của hạng mục công trình hoặc công trình ……………………..đã lập giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng / tổng thầu EPC .

– Kiểm tra tính pháp lý và chất lượng của hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành …………………………………., hạng mục công trình hoàn thành …………hoặc công trình hoàn thành ………………………………………

Sau khi kiểm tra , xem xét và trao đổi , các bên tham gia đã có kết luận :

 

 1. Hồ sơ trình để nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành ………………………., hạng mục công trình hoàn thành …………………hoặc công trình hoàn thành ……………… đã lập đủ ( hoặc chưa đủ ) theo danh mục nêu tại phụ lục 3 của Thông tư số 2005/TT-BXD.
 2. Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành …………………………………., hạng mục công trình hoàn thành …………………hoặc công trình hoàn thành ………… có đầy đủ tính pháp lý theo quy định.

 

 1. Các ý kiến nhận xét khác

– Nếu hồ sơ nghiệm thu chưa đủ thì yêu cầu chủ đầu tư bổ sung để hoàn chỉnh  nghiệm thu ( nêu cụ thể về hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng )

 

 1. Hồ sơ nghiệm thu có trong danh mục kèm theo biên bản này đảm bảo đủ căn cứ để Chủ đầu tư tiến hành việc nghiệm thu giai đoạn xây dựng ………………………… hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình……… hoặc công trình  …………………..

 

Đối với trường hợp hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ thì ghi như sau: Sau khi bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu theo các yêu cầu nêu ở mục 3, Chủ đầu tư tiến hành việc  nghiệm thu giai đoạn xây dựng ………………………… hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình  …………………… hoặc công trình  ……………………………

 

Ghi chú : kèm theo danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành giai đoạn xây dựng , hoàn thành hạng mục công trình , hoàn thành công trình được lập theo phụ lục 3 của Thông tư  này.

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Chủ đầu tư

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Đại diện

Nhà thầu thi công xây dựng

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Đại diện Sở Xây dựng

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

III CHỦ ĐẦU TƯ BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CTXD

 

BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

VỀ CHẤT LƯỢNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

………………………………. ( ghi tên công trình) ………………………..

 

(Báo cáo định kỳ 6 tháng một  lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)

 

Từ ngày….. tháng….. năm…..  đến ngày….. tháng….. năm…..

 

 

Kính gửi :  GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ……..

 

 

………  ( tên tổ chức cá nhân) …………. là Đại diện Chủ đầu tư công trình ………………………

(ghi tên công trình) ……………… xin báo cáo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau:

 

 1. Nội dung báo cáo lần đầu tiên: (chỉ báo cáo 1 lần)

 

 1. Địa điểm xây dựng công trình ………………………………………………………………………..

 

 1. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất…).

 

 1. Danh sách các nhà thầu: khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

 

 1. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư (ghi số, ngày, tháng của văn bản kết quả thẩm định).

 

 1. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

 

 1. Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng và những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

 

 1. Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình của chủ đầu tư, của nhà thầu giám sát thi công xây dựng do chủ đầu tư thuê, của nhà thầu thi công xây dựng và của nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả.

 

 1. Kiến nghị (nếu có).

 

 1. Nội dung báo cáo thường kỳ :

 

 1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).

 

 1. Về thời hạn thi công xây dựng công trình :

 

 1. a) Ngày khởi công;
 2. b) Ngày hoàn thành.

 

 1. Khối lượng chính của các loại công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu được thực hiện trong giai đoạn báo cáo (nền, móng, bê tông, cốt thép, kết cấu thép, khối xây, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật công trình…)  của các hạng mục công trình và toàn  bộ công trình  (so sánh khối lượng đã thực hiện với khối lượng theo thiết kế đã được phê duyệt).

 

 1. Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu: nghiệm thu công tác xây dựng; nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải và có tải; nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình đưa công trình vào sử dụng.

 

 1. Các quan trắc và thí nghiệm hiện trường đã thực hiện về gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; điện trở nối đất… Đánh giá kết quả quan trắc và các thí nghiệm hiện trường so với yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt.

 

 1. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có : thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục.

 

 1. Quy mô đưa vào sử dụng của công trình (quy mô xây dựng, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật chủ yếu) :

 

– Theo thiết kế đã được phê duyệt;

– Theo thực tế đạt được.

 

 1. Kết luận về chất lượng công việc thực hiện, các hạng mục và toàn bộ công trình trong giai đoạn báo cáo

 

 1. Kiến nghị (nếu có).

 

 

Nơi nhận :

 

– Như trên

– Lưu

CHỦ ĐẦU TƯ                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 1. KẾT THÚC HỌAT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 2. Hoạt động xây dựng được kết thúc khi công trình đó được bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư.
 3. Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu xây dựng phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.
 4. Hiệu lực hợp đồng xây lắp chỉ được chấm dứt hoàn toàn và thanh quyết toán toàn bộ khi hết thời hạn bảo hành công trình.
 5. Công trình xây dựng sau khi nghiệm thu bàn giao chủ đầu tư phải đăng ký tài sản theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký tài sản là biên bản tổng nghiệm thu bàn giao công trình.

 

 1. VẬN HÀNH CT VÀ HƯỚNG DẪN SD

 

 1. Sau khi nhận bàn giao công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm khai thác, sử dụng năng lực công trình, đồng bộ hóa tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hoàn thiện tổ chức và phương pháp quản lý nhằm phát huy đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế – ký thuật đó được đề ra trong trong dự án.
 2. Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao quản lý sử dụng công trình cú trách nhiệm thực hiện bảo trì công trình.

 

 

 1. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH (NĐ209)
 2. Bảo hành công trình xây dựng
 3. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng và được quy định như sau:
 4. a) Không ít hơn 24 tháng đối với mọi loại công trình cấp đặc biệt, cấp I;
 5. b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình còn lại.
 6. Mức tiền bảo hành công trình xây dựng:
 7. a) Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tư theo các mức sau:

– 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

– 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

 1. b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành;
 2. c) Tiền bảo hành công trình xây dựng, bảo hành thiết bị công trình được tính theo lãi suất ngân hàng do hai bên thoả thuận. Nhà thầu thi công xây dựng công trình và chủ đầu tư có thể thỏa thuận việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương.
 3. Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng
 4. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm sau đây:
 5. a) Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, thay thế. Trường hợp các nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình xây dựng;
 6. b) Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng;
 7. c) Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.
 8. Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm sau đây:
 9. a) Tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi phí tổn khắc phục;
 10. b) Từ chối bảo hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trường hợp sau đây:

– Công trình xây dựng và thiết bị công trình hư hỏng không phải do lỗi của nhà thầu gây ra;

– Chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ;

– Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành.

 1. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

VII. BẢO TR Ì  C ÔNG TR ÌNH (NĐ209)

 1. Cấp bảo trì công trình xây dựng
 1. Công trình sau khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài. Công việc bảo trì công trình xây dựng được thực hiện theo các cấp sau đây:
 1. Cấp duy tu bảo dưỡng;
 2. Cấp sửa chữa nhỏ;
 • Cấp sửa chữa vừa;
 1. Cấp sửa chữa lớn.
 1. Nội dung, phương pháp bảo trì công trình xây dựng của các cấp bảo trì thực hiện theo quy trình bảo trì.
 1. Thời hạn bảo trì công trình xây dựng
 1. Thời hạn bảo trì công trình được tính từ ngày nghiệm thu đưa  công  trình xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.
 2. Trường hợp công trình xây dựng vượt quá niên hạn sử dụng nhưng có yêu cầu được tiếp tục sử dụng thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, quyết định cho phép sử dụng trên cơ sở kiểm định đánh giá hiện trạng chất lượng công trình do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Người quyết định cho phép sử dụng công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 1. Quy trình bảo trì công trình xây dựng
 1. Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng. Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.
 2. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trình bảo trì từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình xây dựng tương ứng.
 1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng trong việc bảo trì công trình xây dựng

Chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình xây dựng trong việc bảo trì công trình xây dựng có trách nhiệm sau đây:

 1. Tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình bảo trì công trình xây dựng.
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng công trình xây dựng bị xuống cấp do không thực hiện quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định.

 

 1. THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

1.Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 1. Việc thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác phải căn cứ theo giá trị khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết.
 2. Những dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nước ngoài hoặc gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế mà trong Hiệp định tín dụng ký với Chính phủ Việt Nam có quy định về tạm ứng, thanh toán vốn khác thì thực hiện theo Hiệp định đã ký.
 3. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong năm kết thúc xây dựng hoặc năm đưa công trình vào sử dụng thì chủ đầu tư phải thanh toán toàn bộ cho nhà thầu giá trị công việc hoàn thành trừ khoản tiền giữ lại theo quy định để bảo hành công trình.
 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định, chủ đầu tư phải thanh toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị giải ngân tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay vốn có trách nhiệm thanh toán.

Cơ quan cấp phát, cho vay vốn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại việc thanh toán chậm do lỗi của mình gây ra.

 1. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành thì phải trả khoản lãi theo lãi suất ngân hàng do các bên thoả thuận ghi trong hợp đồng cho nhà thầu đối với khối lượng chậm thanh toán.
 2. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 1. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.
 2. Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã được thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện đúng với  thiết kế, dự toán được phê duyệt, bảo đảm đúng định mức, đơn giá, chế độ tài chính kế toán, hợp đồng kinh tế đã ký kết và các quy định khác của Nhà nước có liên quan. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Riêng các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán.
 4. Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư sử dụng đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý để trực tiếp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoặc thẩm tra lại đối với các dự án thuê kiểm toán vốn đầu tư trước khi phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và 9 tháng đối với các dự án nhóm B và 6 tháng đối với các dự án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.
 6. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn chi tiết về quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư; định kỳ hoặc đột xuất thẩm định lại các quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 7. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng đã thực hiện về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng làm căn cứ lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư, xác định giá trị tài sản cố định và tài sản lưu động bàn giao cho sản xuất kinh doanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

  1. Khi trộn  BT quan tâm đến lượng nước , tỉ lệ N/XM định tính công tác của BT (độ sụt, độ cứng…)
  2. Những dụng cụ kiểm tra trên công trường phải được kiểm chuẩn theo đúng định kỳ
  3. Các yêu cầu về cường độ nén Rn và độ sụt Sn là các yêu cầu theo TK.
  4. Đơn vị lực trong tính toán XD là Mpa (N/mm2) thay thế cho Kg/cm2.
  5. BT đá 4×6.
  6. Mẫu thử BT tại hiện trường, Kết quả thử nén mẫu BT.
  7. Thử cường độ BT R7, 14, R28.
  8. Công tác hoàn công sau khi đổ BT, biện pháp sửa chữa? Bảo dưỡng BT.
  9. Kiểm tra kéo, uốn thép.
  10. Việc chôn kim tiếp đất hệ thống chống sét & HT điện.
  11. Phụ gia.
  12. Biên bản cuộc họp giao ban (phối hợp)
  13. Vào nơi SX BT để KT trang thiết bị , VLXD…
  14. Chỉ thị & yêu cầu: thể hiện bằng văn bản, bằng Fax, điện thọai…
  15. Công tác đo đạc định vị.
  16. Gia cố móng bằng cừ.
  17. Tính toán chính xác khối lượng BT.
  18. Kê thép tạo lớp bảo vệ BT, mác cục kê.
  19. Ủy quyền.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU