Thẩm tra là kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của một vấn đề nào đó để đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi.

Quá trình này do tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật. Việc thẩm tra có. thể áp dụng đối với nhiều đối tượng khác nhau như thẩm tra dự án luật, thẩm tra thiết kế, thẩm tra luận chứng kinh tế – kĩ thuật, thẩm tra giám định thiết kế… Ví dụ: Uỷ ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn phân công cơ quan thẩm tra các dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, thẩm tra những báo cáo được Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao… Kết quả thẩm tra phải được thông báo bằng văn bản.