TCVN 8-20:2002

ISO 128-20:1996

BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ

Technical drawings – General principles of presentation – Part 20: Basic conventions for lines.

Lời nói đầu

TCVN 8-20:2002 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 8-1993

Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 128-20:1996

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ

Technical drawings – General principles of presentation – Part 20: Basic conventions for lines.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các loại nét vẽ, tên gọi và hình dạng của chúng, cũng như các quy tắc chung để vẽ các nét đó trên bản vẽ kỹ thuật, ví dụ các sơ đồ, mặt bằng hoặc bản đồ.

2. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau:

2.1. Nét vẽ (Line): Là một đối tượng hình học có chiều dài lớn hơn nửa chiều rộng nét và được từ điểm đầu đến điểm cuối bằng bất kỳ cách nào, ví dụ đường thẳng, đường cong, liên tục và đứt đoạn.

Chú thích

1. Điểm đầu và điểm cuối có thể trùng nhau, ví dụ trường hợp nét vẽ tạo thành một đường tròn.

2. Một nét có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng nửa chiều rộng của nó, được gọi là chấm.

3. Cần vẽ thử để kiểm tra diện mạo của các bản vẽ có ý định tạo bản microcopy hoặc chuyển FAX.