Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện

0
196
 

Xin giới thiệu các bạn Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện

  • TCVN 9213:2012 – Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 về Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470:1995 về bệnh viện đa khoa – yêu cầu thiết kế

Cuốn “Tiêu chuẩn Việt Nam về bệnh viện” gồm 4 tiêu chuẩn:

– TCVN 4470:2012: Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế (General hospital – Design standard)
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.

– TCVN 9212-2012: Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế (Regional hospital – Design standard)
Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện trên toàn quốc.

– TCVN 9213:2012: Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế (District hospital – Design standard)
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các Bệnh viện quận huyện trên toàn quốc.

– TCVN 9214:2012: Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế (Polyclinic – Design standard)
Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Phòng khám đa khoa khu vực trên toàn quốc.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải