TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6081-1995

BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng.

Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt.

2. Tài liệu tham khảo

ISO 128 – Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày

3. Các quy tắc

3.1.       Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện rõ được các mặt cắt hoặc mặt nhìn (xem hình 1).