Báo cáo nhanh sự cố công trình

0
311
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

 (Ap dụng PL 8- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

 1. Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
 4. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Nhà thầu thiết kế xây dựng:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Mô tả nội dung sự cố :(Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:
 2. Tình hình thiệt hại về người, về vật chất:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Về nguyên nhân sự cố:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Biện pháp khắc phục :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận :Như trên.                                                                     NGƯỜI BÁO CÁO

Lưu.

 

 

 

Ghi chú  :

 • Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;
 • Chủ sỡ hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác;

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh xếp ngang Inox HT-10 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải