Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

0
2039
 

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ

SỐ: …………………..

Công trình: ………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………………

  1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu: …………………………………………………….

(Ghi rõ tên thiết bị được nghiệm thu)

  1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
  • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………

  • Đại diện Nhà thầu thi công: ………………………..(Ghi tên nhà thầu)………………………….

– Ông: …………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

  1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …………..giờ……ngày…….tháng……năm……

Kết thúc: ………….giờ……ngày……..tháng……năm……

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………………

  1. Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt:
  2. Về căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt :

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, quy phạm gia công chế tạo, lắp đặt được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: Hồ sơ mời thầu

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt:

(Ghi tên, số các kết quả thí nghiệm: Kéo nén thép, siêu âm đường hàn, thử kín nước, các chứng chỉ xuất xưởng vv…)

– Biên bản nghiệm thu các công việc hoàn thành trong quá trình gia công chế tạo.

– Nhật ký thi công, giám sát.

– Bản vẽ hòan công do nhà thầu lập.

  1. Về chất lượng chế tạo, lắp đặt:

(Ghi rõ chất lượng công tác chế tạo, lắp đặt có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm  áp dụng)

  1. Các ý kiến khác (nếu có):
  2. Kết luận:

(Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử không tải).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải