Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

 

Quy trình nghiệm thu gồ có :

Nghiệm thu nội bộ

Mời quý vị tham khảo :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình
Mời quý vị tham khảo :Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu
Mời quý vị tham khảo :Mẫu hồ sơ nghiệm thu

 1. Các tài liệu liên quan

–       Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;

–       Nhật ký thi công;

–       Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;

–       Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

–       Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

–       Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu;

–       Máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra (nếu có).

[sociallocker] [/sociallocker]

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu

–       Nhà thầu thi công.

 1. Trình tự nghiệm thu

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan;

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

2.2.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 1. Các tài liệu cần thiết

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ;

–       Các tài liệu liên quan.

 1. Người ký phiếu yêu cầu

–       Nhà thầu thi công;

–       Tư vấn giám sát

–       Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

2.3.  Nghiệm thu công việc xây dựng

 1. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu

–       Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;

–       Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

–       Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận;

–       Nhật ký thi công;

–       Nhật ký tư vấn giám sát;

–       Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó;

–       Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

–       Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

–       Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu.

 1. Các thành phần tham gia nghiệm thu

–       Chủ đầu tư;

–       Tư vấn giám sát;

–       Nhà thầu thi công.

 1. Trình tự nghiệm thu công việc

–       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

–       Kiểm tra các tài liệu liên quan;

–       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

–       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho phép triển khai công việc tiếp theo;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

Cùng chúng tôi tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng sau đây :

Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng
Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

PHỤ LỤC 4A

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

BIÊN BẢN SỐ ………………………

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ………(ghi tên công trình xây dựng)………...

 1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)

[sociallocker] [/sociallocker]

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 2. a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
 3. b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 2. a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghị định này).
 3. b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
 4. c) Các ý kiến khác nếu có.
 5. d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 6. Kết luận :

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

 

 

 

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

 

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP  

 

 

 

(cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh)

(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Click chuột tham khảo Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành trường trung cấp nghề Cien 8

Click chuột tham khảo phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu

Cùng tham khảo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây