Google search engine
Trang chủTIN TỨCHợp đồng tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá...

Hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Phiên bản Doc của phần mềm Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục “Điều khoản”.

Mật khẩu : Cuối bài viết

Mời quý vị tham khảo :Các bước làm hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Mẫu hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Báo giá chi phí lập hồ sơ dự thầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    ————-o0o————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:  01/2009 – TVĐT

Về việc: T­ư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Gói thầu: Số 02; Số 03;

Công trình: ………………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………..  

Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế kiến trúc
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nội thất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nội thất

Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nhà máy sản xuất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng xây dựng Anh Việt
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nhà xưởng Việt – Trung
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng liên danh trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thí nghiệm trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng khảo sát lập dự án, thiết kế dự án xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thuê đất xây dựng nhà xưởng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Hợp tư vấn lập dự án BT (Xây dựng – Chuyển Giao)

I . CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

– Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

– Căn cứ Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư­  xây dựng công trình;

– Căn cứ thông t­ư số: 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về h­ớng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

– Căn cứ quyết định số:10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư­ xây dựng công trình;

– Căn cứ nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất    l­ượng xây dựng công trình và nghị định số 49/2008/NND – CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 209/2004/NĐ-CP;

– Căn cứ Quyết định số:                       của                               về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư­ xây dựng dự án:

– Căn cứ Quyết định số:   ngày                và   về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các hạng mục của gói thầu số 02, 03,

[sociallocker] [/sociallocker]

Hôm nay, ngày 18 tháng 02 năm 2009 tại trụ sở                                      chúng tôi gồm có:

  1. II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG:
  2. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Tên đơn vị:

– Đại diện:

– Trụ sở chính:

– Điện thoại:

– Tài khoản số:

– Tại:

  1. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

– Tên đơn vị  :

– Địa chỉ trụ sở :

– Văn Phòng giao dịch:

– Đại diện

– Điện thoại                :

– Tài khoản               :

– Mã số thuế               :

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Số 02; 03; thuộc dự án: ………………………

Bên B có trách nhiệm thành lập tổ tư­ vấn đấu thầu, thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu trên. Quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu phải đ­ược gửi cho bên A sau khi ký hợp đồng kèm theo chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu của các thành viên trong tổ phù hợp với công việc     đ­ược giao.

Điều 2. Chất l­ượng công việc:

Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được theo yêu cầu của bên A và phải tuân thủ theo các qui định hiện hành của nhà nước có liên quan.

Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

+ Theo tiến độ cụ thể của các gói thầu.

+ Sau khi mở thầu tối đa 30 ngày bên B phải giao cho bên A kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu.

Điều 4. Hình thức hợp đồng và giá trị hợp đồng:

4.1. Giá trị hợp đồng: Căn cứ Quyết định số: ……………………. về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các hạng mục của gói thầu số 02, 03, dự án: …………………;

– Giá trị tạm tính:  ………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………

4.2. Hình thức hợp đồng: Có điều chỉnh giá

4.3. Giá trị quyết toán hợp đồng:

Điều 5. Thanh toán hợp đồng:

5.1. Sau khi ký kết hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 25% giá trị hợp đồng.

5.2. Sau khi bên B giao cho bên A kết quả phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và được cơ quan chủ quản của bên A phê duyệt, bên A thanh toán nốt cho bên B 75% giá trị hợp đồng còn lại.

5.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản, tiền mặt.

Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

– Trong trư­ờng hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thư­ơng l­ượng giải quyết;

– Tr­ường hợp không đạt đư­ợc thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Bất khả kháng:

– Vì lý do khách quan bất khả kháng phải dừng thì bên B cũng tạm dừng công việc lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Điều 8. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng:

– Khi việc lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện không đảm bảo chất l­ượng và các quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

– Bên B không thành lập tổ tư vấn đấu thầu theo qui định quá trong quá trình lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Điều 9.  Th­ưởng, phạt vi phạm hợp đồng:

Nếu bên B vi phạm các nội dung đã thoả thuận sẽ bị phạt như sau:

Nghiệm thu sản phẩm không đạt yêu cầu chất l­ượng, chư­a đủ theo hồ sơ đã được quy định chịu phạt 3% giá trị hợp đồng tư vấn đấu thầu.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

Bên B:

+ Có quyền tạm dừng công tác lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu nếu các nhà thầu không thực hiện các cam kết trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.

+ Có quyền từ chối không chấp nhận các hồ sơ dự thầu không đảm bảo chất lư­ợng

+ Tiếp nhận, bảo quản các tài liệu, đư­ợc bên A giao (nếu có).

+ Thực hiện công việc lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đúng khối lượng và tiến độ nh­ư Điều 1, Điều 2 và Điều 3.

+ Việc thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu phải trung thực, khách quan không vụ lợi.

+ Th­ường xuyên báo cáo kết quả cho bên A.

+ Bên B cử ông                         là thạc sĩ xây dựng, có chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu trực tiếp tổ chức thực hiện hợp đồng và giao dịch với bên A.

+ Lập kế hoạch thực hiện công tác đấu thầu và danh sách tổ Tư­ vấn đấu thầu trình bên A­ phê duyệt.

Bên A:

+ Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu;

+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến gói thầu;

+ Cử ng­ười đại diện đủ quyền hạn điều hành phối hợp chung với bên B để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra

+ Thanh toán đầy đủ và đúng tiến độ cho bên B như­  Điều 5 của hợp đồng

Điều 11. Ngôn ngữ sử dụng:

Ngôn ngữ của Hợp đồng là tiếng Việt

Điều 12. Điều khoản chung:

12.1. Những thay đổi bổ xung của mỗi bên phải đư­ợc thể hiện bằng văn bản và phải đ­ược hai bên thống nhất bằng các phụ lục của hợp đồng và các phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng.

12.2. Hợp đồng này cũng như­ tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ đ­ược các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nư­ớc về bảo mật.

12.3. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

12.4. Hợp đồng làm thành 10 bản có giá trị pháp lý như­ nhau, bên A giữ 7 bản, bên B giữ 3 bản;

12.5. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và đóng dấu hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Bảng tham khảo mã công việc cho công việc lập đơn giá dự toán, dự thầu
  2. Các đơn vị lập hồ sơ dự thầu uy tín
  3. Tổng hợp các mẫu hồ sơ dự thầu
  4. Cẩm nang hồ sơ dự thầu Full từ A-Z
  5. Báo giá lập hồ sơ dự thầu
  6. Các biểu mẫu dự thầu

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/
🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/
Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung ►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd ►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve ►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep
►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈
PHẠM BÁ QUANG
PHẠM BÁ QUANG
Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU