Phiếu yêu cầu nghiệm thu

0
2295
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /PYCNT                                                                                                            F21-TED

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Kính gởi :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Về việc :
 

Nội dung nghiệm thu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

THỜI GIAN NGHIỆM THU
           Bắt đầu  : ……… ngày ……tháng ………Năm 200

Kết thúc : ……… ngày ……tháng ………Năm 200

Tại : …………

 

 

 

Người nhận: ……………………………………………

tên: ……………………………………………………..

Ngày: ……………………………………………………….

 

Người gởi: ………………………………………………

tên: ……………………………………………………..

Ngày: ……………………………………………………….

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-888 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải