Thủ tục xin thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

 

Mục lục nội dung :

 Căn cứ pháp lý.

– Luật Đất đai năm 2013;

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất;

2/ Thủ tục xin giao đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở?

Căn cứ tại Điều 3, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

“1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tạiKhoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

2. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:

a) Giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều này;                 

b) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

c) Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

3. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) quyết định giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 13 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này”.

Theo đó, để được cơ quan nhà nước giao đất có thu tiền để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở, anh cần thực hiện các thủ tục sau:

– Nộp 01 bộ hồ sơ tời Sở tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

+, Đơn xin giao đất;

+, Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

+, Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

+, Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

– Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) quyết định giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

+, Các giấy tờ trên;

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai.

+, Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất;

+, Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất;

Đây là trình tự, thủ tục anh có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định giao đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở của mình.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về thủ tục xin giao đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Nếu bạn lần đầu làm Chủ đầu tư, lần đầu bạn tham gia vào dự án đầu tư xây dựng công trình. Bạn cần hình dung tổng thể về công việc mình sẽ làm, từ đó sẽ nắm được tổng thể việc lập và quản lý các khoản chi phí phải chi tiêu cho dự án.

Trình tự thực hiện dự án theo các quy định hiện nay có thể chia làm ba giai đoạn:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

– Sau khi có ý tưởng đầu tư, Chủ đầu tư cần nghiên cứu thị trường, năng lực đầu tư, khả năng huy động các nguồn lực (vốn, tài sản, công nghệ…) và lựa chọn địa điểm đầu tư trong đó có địa điểm xây dựng công trình.

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư:
+ Các dự án quan trọng quốc gia chủ đầu tư phải lập báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.
+ Các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư.
+ Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập báo cáo đầu tư.

– Sau khi báo cáo đầu tư được phê duyệt thì chuyển sang lập dự án đầu tư.
– Đối với các dự án không phải lập báo cáo đầu tư thì chủ đầu tư lập luôn dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
– Một số dự án đầu tư xây dựng công trình không cần lập dự án đầu tư mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

– Tiến hành xin giao đất hoặc xin thuê đất để xây dựng công trình.
Xin phép xây dựng, kế hoạch mua sắm và lắp đặt thiết bị.
Thực hiện giải toả, đền bù giải phóng mặt bằng.
Thiết kế công trình, lập dự toán.
– Thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình (click tham khảo quy trình thực hiện đấu thầu )
– Thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng
– Thực hiện thi công xây dựng công trình.

3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào sử dụng

Nghiệm thu bàn giao công trình.
– Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
– Đưa công trình vào sử dụng.
Bảo hành công trình.
– Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
– Bàn giao cho sản xuất kinh doanh, vận hành dự án.

Hoặc bạn có thể xem tóm tắt hình ảnh sau :

Việc chia giai đoạn như trên chỉ mang tính tương đối, trong thực tế có thể tiến hành đồng thời hoặc thực hiện trước một số công đoạn.

Một số văn bản bạn cần thu thập khi bắt đầu:
– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
– Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16
– Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
– Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99
– Nghị định số 111/2006/N Đ-CP ngày 29/06/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu theo luật Xây dựng.

Bạn có thể tham khảo các vấn đề chi tiết liên quan theo các bài viết sau đây :

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án xây dựng chuyển giao BT

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án kinh doanh hạ tầng

Các bạn click chuột tham khảo : mẫu dự án kinh doanh vận tải bằng taxi

Các bạn click chuột tham khảo :mẫu dự án kinh doanh siêu thị

Các bạn click vào để xem : các bước làm hồ sơ dự thầu

Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp và Uy Tín

Lập dự án, bạn cần hỗ trợ về cách lập dự án đầu tư cho doanh nghiệp của mình, Công ty của bạn hoạt động về lĩnh vực nào? Hãy để CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM giúp bạn từ những bước lập dự án cơ bản. Công ty Phương Anh, chuyên tư vấn lập dự án đầu tư về cách lĩnh vực: lập dự án về môi trường, dự án nhà máy xử lý nước thải, xây dựng căn hộ, xây dựng bệnh viện, khu vui chơi – giải trí, nhà hàng – khách sạn, dự án đầu tư kinh doanh, đầu tư xây dựng, dự án về trường học, dự án trang trại, v.v…

Với đội ngũ kỹ sư nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm, quý khách hàng sẽ được hướng dẫn hoàn thành thủ tục về lập dự án nhanh gọn nhất. Tùy thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp, những kỹ sư của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM sẽ đưa ra phương án để quý khách hàng hoàn thành thủ tục lập dự án của mình một cách hiệu quả, khả thi và nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn lập dự án được CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM thực hiện bao gồm:

1. Tư vấn lập dự án đầu tư

– Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)

– Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)

– Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

– Lập dự án đầu tư vay vốn ngân hàng

– Lập dự án đầu tư kêu gọi góp vốn

– Lập dự án Vay vốn từ các tổ chức phi chính phủ: ODA, ADB, WB…

2. Tư vấn thiết kế

– Thiết kế kỹ thuật:

+ Khảo sát thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng

+ Thiết kế kết cấu, điện-nước các công trình dân dụng và công nghiệp

+ Thiết kế hạ tầng khu đô thị và công nghiệp

+ Thiết kế các công trình giao thông (cầu, đường)

+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình

– Thiết kế kiến trúc:

+ Thiết kế quy hoạch khu đô thị – khu công nghiệp

+ Thiết kế kiến trúc cảnh quan

+ Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt các nhà cao tầng

+ Thiết kế nội ngoại thất công trình

Một số hình ảnh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM đã thực hiện:

1. Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình công viên nước giải trí

Du-an-cong-vien-nuoc-1Du-an-cong-vien-nuoc-3Du-an-cong-vien-nuoc-5

Tư vấn thiết kế nhà xưởng

Thiet-Ke-Nha-Xuong-1
Thiet-Ke-Nha-Xuong-2
Thiet-Ke-Nha-Xuong-3

Tư vấn lập dự án các dự án nhà ở, chung cư cao cấp!!!

Du-An-Nha-O

Du-An-Nha-O-1

Du-An-chung-cu-cao-cap

Dự án quy hoạch khác

Quy-hoach-tong-the-1
Quy-hoach-tong-the-2

Quy-hoach-tong-the-3

Quy-hoach-tong-the-4

Quy-hoach-tong-the-5

Quy-hoach-tong-the-6

3. Tư vấn thực hiện các thủ tục xin cấp phép dự án đầu tư

– Xin thuận chủ trương đầu tư

– Khảo sát, lựa chọn địa điểm

– Lựa chọn kỹ thuật công nghệ

– Quy mô, công suất dự án

– Tổng mức đầu tư

– Phân tích tài chính

– Phân tích thị trường

– Đánh giá tác động môi trường

– Giải pháp và tư vấn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

– Thẩm định dự án

– Xin cấp giấy phép đầu tư

 

4. Tư vấn quản lý- giám sát

– Tư vấn Quản lý dự án

– Giám sát thi công

– Kiểm định chất lượng công trình

Lập dự án hiện tại đang là thế mạnh trong những lĩnh vực hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM . Bên cạnh đó Công ty còn hoạt chuyên về các lĩnh vực như: Dịch vụ môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý môi trường, thiết kế và thi công xây dựng, tư vấn luật. Nếu quý khách hàng có nhu cầu hãy đến với

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM . Chúng tôi hoạt động với phương châm ” Tất Cả Vị Lợi Ích Của Khách Hàng”.

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên dự án Chủ đầu tư Công việc thực hiện
I THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU SINH THÁI, KHU RESORT
1 Khu sinh thái biển nghỉ cuối tuần DNG Resort – Đông Hưng – Quảng Trạch – Quảng Bình  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần tập toàn Đông Hưng

 

 

 

 

 

 

Lập quy hoạch chi tiết 1/500

2 Khu sinh thái giải trí Minh Sơn – Đại Lải,thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Long Biên

 

 

 

 

 

 

Lập quy hoạch chi tiết 1/500

3 Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thụy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Việt Hàn

 

 

 

 

 

 

Lập quy hoạch chi tiết 1/500

4 Khu đô thị Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng năng lượng Thương mại Hoàng Sơn 

 

 

 

 

 

 

Ý tưởng quy hoạch

5 Khu dân cư mới kẻ sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long

 

 

 

 

 

 

Lập quy hoạch chi tiết 1/500

II LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, HỆ THỐNG THỦY LỢI
1 Khu sinh thái biển nghỉ cuối tuần DNG Resort – Đông Hưng – Quảng Trạch – Quảng Bình  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần tập toàn Đông Hưng

 

 

 

 

 

 

Lập dự án dầu tư

 

 

 

 

 

 

(Đông Hưng Group)

2 Khu dân cư mới kẻ sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long

 

 

 

 

 

 

Lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật hạ tầng

3 Trường trung cấp nghề CIENCO 8 Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại và đào tạo 8  

 

 

 

 

 

Lập dự án đầu tư, tư vấn thủ tục đầu tư, khảo sát địa chất, địa hình công trình 

4 Dự án BT đường Hoàng Quốc Việt kéo dài từ nút giao thông với tuyến đường đến hết địa phận Hà Nội cũ, và dự án đối ứng Khu đô thị dọc 2 bên ven tuyến đường quy mô 80 ha Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Trường Linh  

 

 

 

 

 

Lập hồ sơ đề xuất dự án BT 

5 Dự án BT đường vào Khu Công Nghiệp Hapro và dự án đối ứng cảng ICD, cảng sông và khu đô thị dọc 2 bên ven tuyến đường Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình Lập hồ sơ đề xuất dự án BT 
6 Dự án đầu tư xây dựng cảng Hòn La – Quảng Bình Công ty Cổ phần Đông Hưng Lập dự án dầu tư
7 Khu công viên du lịch thể thao Sông Cầu – Thái Nguyên Công ty Cổ phẩn tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật công, tổng dự toán
8 Cải tạo Nhà hát tuồng Việt Nam – Rap Hồng Hà  Nhà hát tuồng Việt Nam Thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán
III THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
1 Trung tâm văn hoá và Ngôn ngữ Nhật Bản Nam Định, Khu đô thị Hoà Vượng – Nam Định  Học Viện Ngôn ngữ văn hoá Nhật Bản – Nam Định  

 

 

 

 

 

Lập dự án, thiết bản vẽ thi công, tổng dự toán

2 Trường Mầm non Quốc Tế Việt Mỹ, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên Công ty Cổ phần hợp tác và đào tạo Việt Mỹ Khảo sát địa chất, ,lập dự án, thiết bản vẽ thi công, tổng dự toán
3 Chi cục Hải quan Hà Nam, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Chi cục Hải Quan Thanh Hoá  

 

 

 

 

 

Khảo sát địa chất, ,lập dự án, thiết bản vẽ thi công, tổng dự toán

4 Chung cư 6 tầng công ty EM-TECH Việt Nam, KCN Yên Phong, Bắc Ninh Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam  

 

 

 

 

 

Thiết  kế bản vẽ kỹ thuật thi công

5 Nhà máy AIDEN Việt Nam, KCN Nam Sách, Hải Dương Công ty TNHH AIDEN Việt Nam  

 

 

 

 

 

Thiết  kế bản vẽ kỹ thuật thi công

6 Nhà máy AIS Việt Nam, KCN Nam Sách, Hải Dương Công ty TNHH AIS Việt Nam  

 

 

 

 

 

Thiết  kế bản vẽ kỹ thuật thi công

7 Nhà máy BUNKA Việt Nam, KCN Thăng Long 2, Hưng Yên Công ty TNHH Bunka Việt Nam Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công
8 Nhà máy FURIKURA Việt Nam, KCN Thăng Long 2, Hưng Yên Công ty TNHH FURIKURA Việt Nam  

 

 

 

 

 

Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công

IV TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THÂU, TƯ VẤN THẨM TRA, TƯ VẤN GIÁM SÁT
1 Cụm nhà ở Cao Tầng Làng Sinh Viên Hacinco – Hà Nội Khoa Quốc tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội  

 

 

 

 

 

Thẩm tra thiết kế KTTC, tổng dự toán

2 Bệnh viện tư nhân Đức Viêt, Chương Mỹ, Hà Tây Công ty Cổ phần Đức Việt  

 

 

 

 

 

Thẩm tra dự án,  thiết kế cơ sở

3 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sơn Ban quản lý dự án xây dựng Công trình thị xã Sầm Sơn  

 

 

 

 

 

Thẩm tra thiết kế KTTC, tổng dự toán

4 Nhà máy xử lý nước thải KCN Sông Công  Ban Quản lý dự án các KCN tỉnh Thái Nguyên  

 

 

 

 

 

Thẩm tra thiết kế KTTC, tổng dự toán

5 Khu đô thị Hoà Vượng – Nam Định, Khu đô thị Hoà Vượng – Nam Định Học Viện Ngôn ngữ văn hoá Nhật Bản – Nam Định  

 

 

 

 

 

Tư vấn giám sát công trình

6 Nhà Hát tuồng Việt Nam – Rạp Hồng Hà, 91 Đường Thành – Hà Nội Nhà hát tuồng Việt Nam  

 

 

 

 

 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

7 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn  Tổng cục kỹ thuật – Bộ Công An  

 

 

 

 

 

Tư vấn giám sát công trình

V THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG, SHOWROOM, SIÊU THỊ, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG….
1 Thiết kế nội thất văn phòng công ty thời trang Eva De Eva, 16/131 Tây Hồ, Hà Nội Eva de Eva Fashion  

 

 

 

 

 

Thiết kế nội thất

2 Sàn giao dịch bất động sản INT ING Group  

 

 

 

 

 

Thiết kế và thi công nội thất

3 Trụ sở làm việc Ngân Hàng AB Bank AB Bank  

 

 

 

 

 

Thiết kế và thi công nội thất

4 Trụ sở làm việc Ngân Hàng AB Bank Bắc Á Bank  

 

 

 

 

 

Thiết kế và thi công nội thất

5 Văn phòng công ty VBCL, CT5, Phạm Hùng, Hà Nội Công ty TNHH VBCL Việt Nam  

 

 

 

 

 

Thiết kế và thi công nội thất

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VP: P.209, B11D, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây